Privatlivspolitik

Vi tager din databeskyttelse alvorligt

Vi behandler persondata og har derfor vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data.

For at beskytte dine persondata bedst muligt, vurderer vi løbende, hvor høj risikoen er for, at vores databehandling påvirker dine grundrettigheder negativt. Vi er især opmærksomme på risikoen for, at du udsættes for diskrimination eller ID-tyveri, eller lider økonomisk tab, tab af omdømme eller datafortrolighed.

I tilfælde af, at de beslutninger, vi har behov for at træffe, er afhængige af, at vi kan behandle følsomme persondata, biometriske oplysninger eller oplysninger om strafbare forhold om dig, gennemfører vi en analyse af konsekvenserne af databehandlingen for din privatlivsbeskyttelse. Konsekvensanalysen gennemføres, før vi begynder at behandle dine persondata.

Kontaktoplysninger

Advokathuset Funch & Nielsen P/S er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger:

Advokathuset Funch & Nielsen P/S
Resenvej 83, 7800 Skive
Cvr.nr. 37120669
Tlf. 97 52 27 22
Mail kontakt@advokathuset.dk

Oplysninger på dataansvarlig:

Navn: Advokat Jes Andersen
Mail: ja@advokathuset.dk
Ved brev: Resenvej 83, 7800 Skive, att. ”dataansvarlig”
Tlf. 69 60 72 85

 

Vi sikrer fair og transparent databehandling

Når vi beder dig om at stille dine persondata til rådighed for os, oplyser vi dig om, hvilke data vi behandler om dig og til hvilket formål. Du modtager oplysning herom på tidspunktet for indsamling af dine persondata.

Hvis vi indhenter data om dig fra andre, f.eks. en leverandør, myndighed eller samarbejdspartner, vil du typisk få dette oplyst allerede ved sagens opstart og i de fleste tilfælde vil vi bede dig om at indhente de nødvendige oplysninger.

I personskadeerstatningssager eller andre sager, hvor der fremkommer helbredsoplysninger, vil vi normalt skulle have en fuldmagt for at kunne få materialet udleveret. Formålet med indhentelsen af oplysninger fra dig vil næsten altid være begrundet med det opdrag vi har fået fra dig.

I enkelte tilfælde kan der dog være tale om oplysninger, som vi er forpligtet til at indhente i henhold til lovgivningen, for eksempel årsopgørelse til brug for fri proces ansøgninger. I henhold til de advokatetiske regler skal vi sørge for, at du som klient modtager de offentlige tilskud, som du er berettiget til.

 

Undtagelser til oplysningspligten

Vi sikrer dine rettigheder ved ikke at opbevare dine oplysninger længere, end det er nødvendigt. Se afsnittet omkring sletning.

Sager, som er afsluttet og arkiveret hos os, men hvor vi fortsat opbevarer sagen indtil sletningstidspunktet, indeholder oplysninger om klienter. Vi undlader at udsende persondatameddelelse til klienter i arkiverede sager. Dette gør vi ud fra en interesseafvejning, hvor vi lægger vægt på, at de oplysninger, vi har modtaget, oftest er indhentet fra klienten selv. I enkelte tilfælde vil oplysningerne være indhentet fra tredjemand, f.eks. ved rådgivning omkring personskade, men dette vil ske via en underskrevet fuldmagt fra klienten. Derfor vil fremsendelse af persondatameddelelse blive opfattet som overraskende og unødvendig, da klienter således er bekendt med oplysningerne.

I forhold til tredjemand og oplysninger vedrørende tredjemandsforhold og personoplysninger har vi ikke personfølsomme oplysninger. De oplysninger, vi er i besiddelse af, vil ikke være andre oplysninger, end hvad kan findes i en telefonbog. Det indgår i vores interesseafvejning, at det er denne form for personoplysninger, der opbevares.

Ligeledes indgår det med meget stor vægt, at vi har tavshedspligt med sager, vi fører og har ført, og det vil være ekstremt omkostningsfyldt i hvert eneste tilfælde at inddrage klienten med henblik på at få samtykke til at tilsidesætte tavshedspligten, ligesom klienten vil kunne opleve et vist pres i den forbindelse. Ud fra denne interesseafvejning udsendes der ikke persondatameddelelse i arkiverede sager til kunder og tredjemænd.

 

Vi anvender denne type data om dig

Vi anvender data om dig for at sikre, at vi er i besiddelse af korrekte oplysninger som har relevans for det opdrag, du som klient har givet os. De data vi anvender bliver beskrevet i en data- behandlingsfortegnelse, og du får en persondatameddelelse med oplysning om, hvilke persondata vi typisk skal anvende i netop din sagstype.

Advokathuset Funch & Nielsen P/S har derfor udarbejdet særlige persondatameddelelser i de forskellige sagstyper. Indhenter vi derudover persondata i din sag, får du meddelelse herom, jfr. ovenfor. Vores opgave er som udgangspunkt ikke at behandle eller samstille persondata, idet vi er begrænset af tavshedspligt og loyalitetsforpligtelse overfor vores klienter og vi forsøger derfor i videst muligt omfang at begrænse databehandling af personoplysninger. Du kan dog gøre indsigelser mod databehandling og har ret til at få behandlingen begrænset, hvis du mener vores behandling går ud over, hvad der er nødvendigt ved sagens førelse eller såfremt data er unøjagtige. Dette vil fremgå af den persondatameddelelse, der udleveres til dig.

 

Vi indsamler og opbevarer dine persondata til bestemte formål

Vi indsamler og opbevarer dine data udelukkende til et bestemt formål, nemlig at opfylde det opdrag, du har givet os.

Vi indhenter oplysninger for at:

  • have tydelige identitetsoplysninger på dig
  • kunne overføre meddelelser og sende kommunikation og holde dig informeret,
  • afregne eventuelle beløb til din konto,
  • opfylde lovkrav, herunder bogføringsregler, skattedokumentation,

Ovennævnte opremsning er ikke fuldstændig.

 

Vi behandler kun relevante persondata

Vi behandler kun data om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er defineret ovenfor. Formålet er afgørende for, hvilken type data om dig, der er relevante for os. Det samme gælder omfanget af de persondata, vi bruger. Vi bruger f.eks. ikke flere data, end dem, vi har brug for til det konkrete formål.

Inden vi behandler dine persondata, undersøger vi, om det er muligt for os at minimere mængden af data om dig. Vi undersøger også, om nogle af de datatyper, vi anvender, kan bruges i anonymiseret eller pseudonymiseret form. Det kan vi gøre, hvis det ikke indvirker negativt på vores forpligtelser eller den tjeneste eller service, vi tilbyder dig.

 

Vi behandler kun nødvendige persondata

Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data, der er nødvendig at indsamle og opbevare for vores forretningsdrift. Typen og omfanget af de persondata, vi behandler, kan også være nødvendige for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse.

For at beskytte dig mod, at uvedkommende får adgang til dine persondata, benytter vi også løsninger, der automatisk sikrer, at data kun er tilgængelige for relevante medarbejdere ved hjælp af medarbejder login og kryptering. Der er også indlejret beskyttelse mod, at et ubegrænset antal personer kan få adgang til data.

 

Vi kontrollerer og opdaterer dine persondata

Vi kontrollerer, at de persondata, vi behandler om dig, ikke er urigtige eller vildledende. Vi sørger også for at opdatere dine persondata løbende.

Da vores service er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine data. Du kan benytte kontaktoplysningerne ovenfor til at meddele os dine ændringer.

For at sikre kvaliteten af dine data, har vi vedtaget interne regler og fastlagt procedurer for kontrol og opdatering af dine persondata.

 

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine data.

Dog henvises til artikel 17 hvorefter sletning kan undlades i det omfang det er nødvendigt at bevare oplysninger for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares. Af hensyn til klienten og os selv er det vigtigt, at sager som vi har ført, kan dokumenteres i den periode, hvor der kan blive gjort retskrav gældende mod os eller vores klient vedrørende sagen. Oplysninger slettes derfor sjældent, før der er forløbet mere end 10 år fra sagens afslutning jfr. den absolutte frist i Forældelsesloven.

 

Vi sikrer os at vi har hjemmel til at behandle dine persondata.

Når vi behandler dine persondata er det til de formål, som er beskrevet ovenfor. Selvom vi har hjemmel til at indhente persondata om dig, skal vi altid sikre os, at vi behandler dine persondata udelukkende til legitime formål. Som advokat er vores hjemmel, at det er nødvendigt for os at have dine relevante persondata til opfyldelse af den kontrakt, vi har med dig omkring behandling af en sag og det vil ligeledes være nødvendigt for at beskytte din vitale interesse, at vi har de pågældende oplysninger.

Hvis vi skal indhente personfølsomme oplysninger om dig, vil der dog ofte foruden ovennævnte blive indhentet et samtykke fra dig.

Når vi i vores opfyldelse af kontrakten med en klient har behov for at behandle data om børn, indhenter vi samtykke fra en forælder, som har forældremyndighed over barnet.

Vi videregiver ikke dine persondata uden hjemmel

Vi videregiver ikke dine personoplysninger til samarbejdspartnere og aktører til brug for markedsføring. Vi har som advokater tavshedspligt som supplerer reglerne om persondata.

Vi videregiver kun dine persondata, hvis vi er retligt forpligtet til at videregive det f.eks. som led i indberetning til en myndighed. Du vil i den forbindelse få en orientering, da du har ret til indsigt.

Hvis vi videregiver oplysninger til tredjemand, som ikke er selvstændig dataansvarlig, skal vi sikre os, at der foreligger en databehandler aftale, som sikrer os og dig imod at databehandleren handler uforsigtig med dine persondata og i strid med den instruks, vi giver databehandleren.

 

Sikkerhed

Vi beskytter dine persondata og har interne regler om informationssikkerhed

Vi har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem. Vi har fastlagte procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de af vores medarbejdere, der behandler følsomme persondata og data, der afdækker oplysninger om personlige interesser og vaner. Vi kontrollerer deres faktiske adgang gennem logning og tilsyn. For at undgå datatab tager vi løbende back up af vores datasæt. Vi beskytter også fortroligheden og autenticiteten af dine data ved hjælp af kryptering.

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.

 

Brug af cookies – Cookies, formål og relevans

Hvis vi placerer cookies, bliver du informeret om anvendelsen og formålet med at indsamle data via cookies.

Før vi placerer cookies på dit udstyr, beder vi om dit samtykke. Nødvendige cookies til sikring af funktionalitet og indstillinger kan dog anvendes uden dit samtykke.

Du kan få flere oplysninger på vores hjemmeside om vores brug af cookies, og om hvordan du kan slette eller afvise dem. Hvis du vil tilbagekalde dit samtykke, så se vejledningen under vores cookie-politik. 

 

Dine rettigheder

Du har ret til at få adgang til dine persondata

Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem, der modtager data om dig, i det omfang vi videregiver data i Danmark og i udlandet.

Hvis du anmoder om det, kan vi oplyse dig om til de data, vi behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.

 

Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet.

Hvis du mener at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder f.eks. hvis du trækker dit samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

 

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata.

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Du kan også gøre indsigelse mod vores videregivelse af dine data til markedsføringsformål. Du kan bruge kontaktoplysningerne øverst til at sende en indsigelse.

Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine persondata. Du har ret til at modtage de persondata, du har stillet til rådighed for os, og dem, vi har indhentet om dig hos andre aktører på baggrund af dit samtykke. Hvis vi behandler data om dig som led i en kontrakt, hvor du er part, kan du også få tilsendt dine data. Du har også ret til at overføre disse persondata til en anden tjenesteudbyder.

Hvis du ønsker at bruge din ret til dataportabilitet, vil du modtage dine persondata fra os i et almindeligt anvendt format.

Hvis du ønsker at få adgang til dine data, få dem rettet eller slettet, eller gøre indsigelse mod vores databehandling, undersøger vi om det er muligt og giver dig svar på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter vi har modtaget din henvendelse.