Separation og skilsmisse

Træf en beslutning om at blive separeret eller skilt på et oplyst grundlag

Er dit liv som gift og ægtefælle til overvejelse? Har livets udfordringer og dagligdagen presset dit ægteskab i en sådan grad, at du nu gør dig tanker om at blive separeret eller skilt? En beslutning om at søge om separation eller skilsmisse er ofte vanskelig og hård. Derfor bør du overveje, hvad der er den bedste løsning i en svær situation.

Overvejelserne bør føre til, at du træffer den beslutning, der sikrer dig bedst. Det koster ikke noget at spørge din lokale skilsmisseadvokat – men det kan være dyrt at lade være.

Brug for hjælp?

Kontakt os og få uforpligtende rådgivning. 

Kontakt os

Kend dine mulighed – træf det bedst mulige valg

Når du træffer en beslutning om at blive separeret eller skilt, er det vigtigt, at du er klædt godt på. Du bør kende de konsekvenser en separation eller skilsmisse kan føre til - uanset om den træffes af dig, din ægtefælle eller i fællesskab.

Du skal f.eks. være opmærksom på:

 • Forskelle på separation og skilsmisse
 • Vilkårsforhandling og Familierethuset
 • Bodeling

Vi oplever desværre ofte, at der ved opgørelsen af ejendele (bodelingen) opstår uenigheder. Og det kan være både opslidende og frustrerende, da der måske også er følelser og børn involveret. Derfor vil der være risiko for, at du træffer beslutninger, du ikke ville have gjort, hvis du havde fået hjælp i forløbet.

Og de beslutninger kan få store konsekvenser for livet efter dit ægteskabs ophør. Særligt fordelingen af formuerne i ægteskabet har afgørende betydning for dine fremtidige muligheder. Vi har mangeårig erfaring med at hjælpe dig gennem en separation og skilsmisse og støtte jer gennem hele processen, mens vi også gerne overtager ansvaret for den økonomiske fordeling af ægteskabets fælles ting og formue. Det er din sikkerhed for en god fremtid.

Du skal være opmærksom på, at de økonomiske forhold mellem dig og din ægtefælle ikke ophører den dag, I flytter fra hinanden. Jeres økonomiske fællesskab ophører først, når Familieretshuset modtager en anmodning om separation eller skilsmisse fra dig eller din ægtefælle.

 

Hvad er forskellene på separation og skilsmisse?

Uanset om du vælger at søge om separation eller skilsmisse, koster det DKK 650,00. Det foregår på Borger.dk. Og som udgangspunkt er det de samme juridiske konsekvenser, der følger med.

Du bør dog være opmærksom på disse 4 forskelle:

 1. Du kan som ægtefælle altid anmode om separation, mens skilsmisse kun kan kræves, hvis der er en særlig skilsmissegrund, f.eks. vold eller utroskab.
 2. Hvis du og din ægtefælle er enige om at gå fra hinanden, kan I blive skilt med det samme, og ægteskabet vil ophøre. Har I i stedet valgt at blive separeret, kan I ikke indgå nyt ægteskab. I anses stadig som værende ægtefolk, indtil skilsmissen er gennemført.
 3. Viser det sig under separationsperioden, at du og din ægtefælle ønsker at genoptage samlivet, bortfalder separationen automatisk. Bliver I skilt, men ønsker I senere at genoptage samlivet, kræver det, at I gifter jer på ny.
 4. Vælger I at blive separeret, vil der i separationsperioden ikke være ret til arv mellem jer.

Overvej derfor hvilken løsning du ønsker, hvis ægteskabet ikke længere skal fortsætte. På den måde undgår du eventuelle negative overraskelser.

 

Separation – hvad betyder det for mig?

Når ægteskabet er blevet en hæmsko, vælger mange at blive separerede. Separation betyder, at næsten alle virkningerne af ægteskabet ophører, men der er ikke tale om en ophævelse af selve ægteskabet.

Du kan altid kræve at blive separeret, hvis ægteskabet ikke længere er, som du ønsker. Du skal derfor ikke være enig med din ægtefælle for at blive separeret eller give nogen begrundelse for dit ønske. Det følger af Ægteskabsloven.

Når du eller I har valgt at blive separeret, er separationen gældende i 6 måneder. Det betyder, at du ensidigt kan ansøge om skilsmisse, når de 6 måneder er udløbet. Dog er det en forudsætning, at du og din ægtefælle ikke har fortsat eller genoptaget samlivet.

Det fremgår ikke af lovgivningen, hvad der anses for at være et fortsat eller genoptaget ægteskab. På baggrund af tidligere skilsmissesager er det accepteret, at du og din fraseparerede ægtefælle midlertidigt kan blive boende i samme bolig. Perioden bør dog ikke vare mere end 3 måneder. I er ikke pålagt troskabspligt i separationsperioden. Derfor kan I ikke kræve skilsmisse med henvisning til utroskab som begrundelse og gennemtvinge skilsmissen.

Du og din fraseparerede ægtefælle kan også undlade at søge om skilsmisse, når separationsperioden er udløbet. Derfor kan I være fraseparerede resten af livet. Her er det bare vigtigt at være opmærksom på, at I så ikke kan indgå et nyt ægteskab.

 

Skilsmisse – hvilke konsekvenser har det for mig?

Hvis du og din ægtefælle er enige om, at ægteskabet skal ophøre, har I mulighed for at blive skilt med det samme. Det kaldes for en umiddelbar skilsmisse eller direkte skilsmisse.

Er du ikke enig med din ægtefælle, har du eller din ægtefælle alligevel mulighed for at søge om umiddelbar skilsmisse på 5 måder:

 1. Er din ægtefælle utro, kan du søge om umiddelbar skilsmisse. Hvis det er sket, mens du har været indforstået med handlingen, kan du dog ikke bruge utroskaben som begrundelse for en umiddelbar skilsmisse - og omvendt.
  Og er der gået mere end 6 måneder siden, du blev bekendt med utroskaben, eller er det mere end 2 år siden, handlingen fandt sted, kan du heller ikke søge om umiddelbar skilsmisse.
  Hvis du vil ophæve dit ægteskab med henvisning til utroskab, skal du dokumentere utroskaben. Dokumentationen skal ikke nødvendigvis være en videooptagelse eller billeder, men kan være en skriftlig erklæring fra tredjemand.
  Bliver du skilt ved en afgørelse i retten, er det som regel tilstrækkeligt, at utroskaben bliver erkendt af din ægtefælle under forklaringen.
 2. Du har ret til umiddelbar skilsmisse, hvis du og din ægtefælle har levet adskilt de sidste 2 år på grund af uoverensstemmelser.
 3. Er du eller dine børn blevet udsat for vold af din ægtefælle, har du ret til skilsmisse. Du skal dog være opmærksom på visse frister.
 4. Hvis din ægtefælle har gjort sig skyldig i bigami, har du ret til skilsmisse. Der er tale om bigami, når din ægtefælle har indgået et nyt ægteskab uden først at være blevet skilt fra dig.
 5. Du har ret til skilsmisse, hvis din ægtefælle har gjort sig skyldig i børnebortførelse af jeres barn eller ulovligt tilbageholdt barnet i udlandet. Du skal dog være opmærksom på visse frister.

 

Vilkårsforhandling hos Familieretshuset

For at du kan blive separeret eller skilt skal du have en separations- eller skilsmissebevilling fra Familieretshuset. Familieretshuset udsteder kun en separations- eller skilsmissebevillig, hvis du og din ægtefælle er enige om følgende:

 1. Ægtefællebidrag (Hustrubidrag)

  Du og din ægtefælle skal have taget stilling til, om der skal betales ægtefællebidrag til en af jer. Når I frem til, at du eller din ægtefælle skal betale ægtefællebidrag, skal der også tages stilling til, hvor længe bidragene skal betales. Dog behøves I ikke at være enige om størrelsen.
 2. Lejebolig

  Hvis du og din ægtefælle bor i en lejebolig, skal I blive enige om, hvem af jer, der skal fortsætte med at bo i lejeboligen.

 

Kan du ikke blive enig med din ægtefælle om at blive separeret eller skilt eller om de vilkår, der skal gælde for separationen eller skilsmissen, skal du sammen med din ægtefælle til en vilkårsforhandling hos Familieretshuset. En sådan koster DKK 1.630,00.

Selvom I er enige om, at ægteskabet skal ophøre og har taget stilling til de nødvendige vilkår, kan Familieretshuset alligevel mene, at der er grund til en vilkårsforhandling. Hvis det er tilfældet, skal I ikke betale for vilkårsforhandlingen.

Og selvom du er enig med din ægtefælle om vilkårene, kan I også tilvælge en vilkårsforhandling, hvis I ønsker vejledning fra Familieretshuset.

Familieretshuset vejleder om, hvad det betyder at blive separeret eller skilt. Under forhandlingen kan I drøfte vilkårene for ægtefællebidrag og lejebolig. Kan I alligevel ikke blive enige om vilkårene, træffer Familieretshuset eller eventuelt Familieretten en afgørelse.

Skal Familieretshuset træffe en afgørelse, vil I forud for afgørelsen få lejlighed til at komme med uddybende, skriftlige kommentarer eller argumenter for jeres standpunkter. Kommer der i den forbindelse noget nyt og væsentligt frem, vil den af jer, som ikke har fremlagt de nye oplysninger, få mulighed for at kommentere på dem.

Herefter vil Familieretshuset træffe deres afgørelse.

Er du uenig i Familieretshusets afgørelse, kan du inden 4 uger efter afgørelsen indbringe sagen for Familieretten.

Har du eller dine børn været udsat for vold fra din ægtefælle, eller er der mistanke om det, kan du meddele, at du ikke ønsker at deltage i vilkårsforhandlingen.

 

Hvordan fordeles min formue ved separation og skilsmisse?

Når I er blevet separeret eller skilt, skal ægteskabets fællesformue som udgangspunkt deles lige mellem jer via en bodeling. Bodelingen resulterer også i en bodelingsoverenskomst.

Har du sammen med din ægtefælle oprettet en ægtepagt, kan I hver især have fået særeje over formuer eller ting. De formuer eller ting skal ikke indgå i bodelingen. Særejet trækkes derfor ud af ægteskabets bo, inden det gøres op og deles mellem jer.

Bodelingen indebærer, at ægteskabets økonomiske fællesskab ophører, og at du og din tidligere ægtefælles fælles formue opgøres og fordeles mellem jer.
Det sker ved, at I hver især får opgjort jeres aktiver (ejendele) og passiver (gæld). Når det er gjort, kan jeres passiver trækkes fra jeres aktiver, og på den måde finder I frem til jeres individuelle nettoformue. Nettoformuerne lægges sammen, hvorefter summen deles ligeligt mellem jer.

Hvis den ene af jer har en større nettoformue, så skal den med den større nettoformue betale differencen, så jeres nettoformue bliver lige stor. Betalingen af differencebeløbet sker kontant.

Ikke alle jeres ting, skal fordeles. Du ejer stadig de ting, du bragte med ind i ægteskabet, og som du selv har erhvervet dig under ægteskabet.

Og du beholder som udgangspunkt retten til din pensionsopsparing.

 

Bodelingsoverenskomst

Midlerne fra ægteskabet skal også fordeles. Her er der tale om en bodelingsoverenskomst eller en bodelingsaftale.

Bodelingsaftalen er afgørende for fordelingen, men også vigtig ift. at undgå efterfølgende uoverensstemmelser. Det er derfor en aftale mellem dig og din ægtefælle, der beskriver, hvordan midlerne fra ægteskabet skal fordeles ved separation eller skilsmisse. I kan selv udarbejde bodelingsoverenskomsten, hvis I er enige om, hvordan midlerne skal fordeles.

Vi anbefaler dog, at du løbende rådfører dig hos os, da indholdet og formuleringen i bodelingsoverenskomsten er afgørende for dig og dit efterfølgende liv.

Du kan også vælge at lade os repræsentere dig direkte overfor din tidligere ægtefælle - hvilket er en populær løsning. Som din repræsentant overtager vi ansvaret for at varetage dine interesser. Og du får mulighed for at trække dig mere tilbage.
Du skal dog være opmærksom på, at det altid kan være en længere proces at nå til enighed.

Ved enighed skal I begge underskrive bodelingsoverenskomsten - og så er den bindende. Inden du skriver under, bør du lade os tjekke den igennem, så du kender til de eventuelle konsekvenser af indholdet.

Når I ikke til enighed, vil Skifteretten overtage opgaven og lave en økonomisk opgørelse. Skifteretten udpeger en bobehandler. En bobehandler er en advokat.

Kontakt os sikkert, både som privatperson og virksomhed/myndighed.

Send os en sikker mail