Separation og skilsmisse

Træf en beslutning om at blive separeret eller skilt på et oplyst grundlag

Overvejer du at blive separeret eller skilt, bør det ske på et oplyst grundlag, så du får truffet den beslutning, der sikrer dig bedst.
Det koster ikke noget at spørge din lokale skilsmisseadvokat – men det kan være dyrt at lade være.

Brug for hjælp?

Kontakt os og få uforpligtende rådgivning. 

Kontakt os

Kend dine muligheder – træf det bedst mulige valg

Når du træffer en beslutning om at blive separeret eller skilt, er det vigtigt, at du er klædt godt på. Du bør kende de konsekvenser en separation eller skilsmisse kan føre til - uanset om den træffes af dig, din ægtefælle eller i fællesskab.

Du skal f.eks. være opmærksom på:

 • at formuefællesskabet mellem dig og din ægtefælle først ophører, når Familieretshuset modtager en anmodning om separation eller skilsmisse fra dig eller din ægtefælle,
 • at der er forskel på separation og skilsmisse
 • at I kan komme til vilkårsforhandling i Familieretshuset
 • at skilsmissen skal følges op af en bodeling, hvor boets aktiver og fælles passiver fordeles.

Vi oplever desværre ofte, at der under bodelingen opstår uenigheder, hvilket kan være meget opslidende og frustrerende, idet der ofte også er børn og mange følelser involveret. Derfor kommer mange til at træffe beslutninger, som de ellers ikke ville have gjort, hvis de havde fået hjælp og rådgivning under forløbet. For selvom der måtte være et stort ønske om hurtigt at få afsluttet skilsmissen, skal man altid holde sig for øje, at fordelingen af formuerne i vil få afgørende betydning for fremtiden hver for sig.

Vi har mangeårig erfaring med at hjælpe vores klienter gennem en separation og skilsmisse, og vi kan støtte gennem hele processen, ligesom vi også gerne overtager ansvaret for den økonomiske fordeling af ægteskabets fælles ting og formue.

 

Separation eller skilsmisse?

Du kan søge om separation eller skilsmisse på borger.dk

Hvis du og din ægtefælle er enige om at gå fra hinanden, kan ægteskabet bringes til ophør med det samme med en såkaldt direkte skilsmisse.

Hvis du og din ægtefælle derimod er uenige om at gå fra hinanden, har du ret til at blive separeret, men du har ikke ret til at blive skilt (medmindre særlige forhold gør sig gældende, se nærmere herom nedenfor). 

 

Separation – hvad betyder det for dig?

Når ægteskabet er blevet en hæmsko, vælger mange at blive separerede. Separation betyder, at næsten alle virkningerne af ægteskabet ophører, men der er ikke tale om en ophævelse af selve ægteskabet.

Du kan altid kræve at blive separeret, hvis ægteskabet ikke længere er, som du ønsker. Du behøver altså ikke være enig med din ægtefælle for at blive separeret, ligesom du ikke skal give nogen begrundelse for dit ønske.

Når du eller I har valgt at blive separeret, er separationen gældende i 6 måneder. Det betyder, at du ensidigt kan ansøge om skilsmisse, når de 6 måneder er udløbet. Dog er det en forudsætning, at du og din ægtefælle ikke har fortsat eller genoptaget samlivet i den mellemliggende periode.

Det fremgår ikke af lovgivningen, hvad der anses for at være et fortsat eller genoptaget ægteskab. På baggrund af tidligere skilsmissesager er det accepteret, at du og din fraseparerede ægtefælle midlertidigt kan blive boende i samme bolig. Perioden bør dog ikke vare mere end 3 måneder.

Bemærk at man ikke er pålagt troskabspligt i separationsperioden, hvorfor man ikke kan kræve skilsmisse med henvisning til utroskab for at gennemtvinge skilsmissen hurtigere.

En separation behøver ikke nødvendigvis at blive fulgt op med en ansøgning om skilsmisse. Det betyder, at I reelt kan I være fraseparerede resten af livet. Her er det bare vigtigt at være opmærksom på, at I så ikke arver hinanden og at I ikke kan indgå ægteskab med andre.

 

Skilsmisse – hvornår er det en mulighed?

Hvis du og din ægtefælle er enige om, at ægteskabet skal ophøre, har I mulighed for at blive skilt med det samme. Det kaldes for direkte skilsmisse.

Hvis I derimod ikke er enige om, at ægteskabet skal ophøre, er der alligevel mulighed for en direkte skilsmisse, hvis en af følgende årsager gør sig gældende:

 • Din ægtefælle har været dig utro (uden du har været indforstået med handlingen). Bemærk: hvis der er gået mere end 6 måneder siden, du blev bekendt med utroskaben, eller hvis det er mere end 2 år siden handlingen fandt sted, kan du ikke søge om direkte skilsmisse på baggrund heraf. Hvis du vil ophæve dit ægteskab med henvisning til utroskab, skal du dokumentere utroskaben. Dokumentationen skal ikke nødvendigvis være en videooptagelse eller billeder, men kan være en skriftlig erklæring fra tredjemand. Bliver du skilt ved en afgørelse i retten, er det som regel tilstrækkeligt, at utroskaben bliver erkendt af din ægtefælle under forklaringen.
 • Du og din ægtefælle har levet adskilt de sidste 2 år på grund af uoverensstemmelser.
 • Du eller dine børn er blevet udsat for vold af din ægtefælle.
 • Din ægtefælle har gjort sig skyldig i bigami (der er tale om bigami, når din ægtefælle har indgået et nyt ægteskab uden først at være blevet skilt fra dig).
 • Din ægtefælle har gjort sig skyldig i børnebortførelse eller ulovlig tilbageholdelse af jeres barn i udlandet.

Gør ingen af de ovennævnte forhold sig gældende, er den eneste vej til skilsmisse, at I først gennemfører en 6 måneders separationsperiode.

 

Vilkårsforhandling i Familieretshuset

For at du kan blive separeret eller skilt skal du have en separations- eller skilsmissebevilling fra Familieretshuset. Familieretshuset udsteder kun en separations- eller skilsmissebevillig, hvis du og din ægtefælle er enige om følgende:

 1. Ægtefællebidrag (tidligere kendt som hustrubidrag)

  Du og din ægtefælle skal have taget stilling til, om der skal betales ægtefællebidrag til en af jer. Når I frem til, at du eller din ægtefælle skal betale ægtefællebidrag, skal der også tages stilling til, hvor længe bidragene skal betales. Dog behøver I ikke at være enige om størrelsen af bidraget for at kunne opnå bevillingen.

 2. Lejebolig

  Hvis du og din ægtefælle bor i en lejebolig, skal I blive enige om, hvem af jer, der skal fortsætte med at bo i lejeboligen.

 

Kan du ikke blive enig med din ægtefælle om at blive separeret eller skilt eller om vilkårene for det, må I nødvendigvis deltage i en vilkårsforhandling i Familieretshuset for at komme videre i processen.

Familieretshuset vejleder om, hvad det betyder at blive separeret eller skilt. Under forhandlingen kan I drøfte vilkårene for ægtefællebidrag og lejebolig. Kan I alligevel ikke blive enige om vilkårene, træffer Familieretshuset eller eventuelt Familieretten en afgørelse herom.

Skal Familieretshuset træffe en afgørelse, vil I forud for afgørelsen få lejlighed til at komme med uddybende, skriftlige kommentarer eller argumenter for jeres standpunkter. Kommer der i den forbindelse noget nyt og væsentligt frem, vil den af jer, som ikke har fremlagt de nye oplysninger, få mulighed for at kommentere herpå.

Herefter vil Familieretshuset træffe en afgørelse i sagen.

Er du uenig i Familieretshusets afgørelse, har du 4 uger til at indbringe sagen for Familieretten.

Bemærk: Har du eller dine børn været udsat for vold fra din ægtefælle, eller er der mistanke om det, kan du meddele, at du ikke ønsker at deltage i vilkårsforhandlingen.

 

Hvordan fordeles formuen ved bodeling?

Ved separation eller skilsmisse ophører formuefællesskabet, og boet skal som udgangspunkt fordeles ligeligt mellem jer.

Det sker ved, at I hver især får opgjort jeres aktiver (ejendele) og passiver (gæld). Når det er gjort, skal trækkes passiverne fra aktiverne, og på den måde finder I frem til jeres individuelle nettoformue. En positiv nettoformue skal deles ligeligt med ægtefællen, mens der omvendt ikke sker deling af en negativ nettoformue.

Bemærk: Det er ikke nødvendigvis alle aktiver, der skal indgå i bodelingen. Hver part beholder i udgangspunktet egen pensionsopsparing, ligesom aktiver og/eller passiver, som ved ægtepagt er gjort til særeje, heller ikke skal indgå.

 

Hvad er en bodelingsoverenskomst?

En bodelingsoverenskomst er en aftale om, hvordan boet skal deles i forbindelse med separation eller skilsmisse.

Heri fremgår det, hvem der udtager hvilke aktiver og passiver pr. hvilken dato og til hvilken værdi. Det fremgår også, hvis der er lavet særlige aftaler, som afviger fra udgangspunktet om ligedeling.

Der er ingen formkrav til hvordan en bodelingsoverenskomst skal se ud, men for at undgå tvivl og efterfølgende uoverensstemmelser, er det vores klare anbefaling, at du får juridisk bistand til enten at gennemgå eller udfærdige bodelingsoverenskomsten inden du skriver under.

 

Hvad hvis der ikke kan opnås enighed?

Kan der ikke opnås enighed om bodelingen, kan man i sidste ende være tvunget til at bede Skifteretten om hjælp. Skifteretten kan i så fald udpege en bobehandler, som overtager opgaven og udarbejder en økonomisk opgørelse, som boet skal deles ud fra.

I langt de fleste tilfælde, opnås der dog enighed uden det bliver nødvendigt at gå rettens vej.

Kontakt os sikkert, både som privatperson og virksomhed/myndighed.

Send os en sikker mail