Forretningsbetingelser

Advokathuset Funch & Nielsen P/S, cvr.nr. 37120669, er organiseret som partnerselskab (P/S). Vore forretningsbetingelser gælder for den juridiske bistand og de ydelser, som vi leverer til klienten, medmindre andet skriftligt er aftalt. Forretningsbetingelserne gælder for de opgaver, der overlades Advokathuset Funch & Nielsen P/S den 1.1.2017 eller senere.

Inhabilitet - interessekonflikt

Ved opstarten af ​​en ny opgave gennemført en intern procedure, der vil afdække evt. problemstillinger i tilknytning til inhabilitet eller anden interessekonflikt.

 

Forsikring

Alle advokater hos Advokathuset Funch & Nielsen P / S er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos Codan Forsikring, Gl. Kongevej 60, 1790 København V., policenr. 900 451 2682. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af Advokathuset Funch & Nielsen P / S og dettes advokater, uanset hvor advokat-virksomheden udøves.

 

Ansvar

Advokaterne hos Advokathuset Funch & Nielsen P / S er beskyttet af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

Advokaterne hos Advokathuset Funch & Nielsen P / S er forskellige af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herunder gælder de advokatetiske regler.

De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside: www.advokatsamfundet.dk Advokathuset Funch & Nielsen P / S rådgiver udelukkende om dansk ret, dog således at vort ansvar er begrænset til Dkk 10 millioner for hver enkelt sag .

Advokathuset Funch & Nielsen P / S er uden ansvar for fejl begået af andre rådgivere eller underleverandører, som Advokathuset Funch & Nielsen P / S, efter aftale med klienten, har anmodet om at bistå i sagen, eller som Advokathuset Funch & Nielsen P / S har henvist klienten til.

Enhver tvist mellem en kunde og Advokathuset Funch & Nielsen P / S skal løses i overensstemmelse med dansk ret ved den kompetente danske domstol. Vi er ansvarlige efter dansk rets almindelige regler om rådgiveransvar. Vort ansvar omfatter ikke driftstab, tab af data, mistet fortjeneste, goodwill eller andre former for indirekte tab.

 

Fortrolighed

Alle oplysninger, som medarbejdere hos Advokathuset Funch & Nielsen P / S modtager fra vore klienter i forbindelse med vor bistand, er underlagt den for advokater gældende tavshedspligtige, og vi behandler oplysninger om den største fortrolighed.

Advokathuset Funch & Nielsen P / S vil som udgangspunkt kommunikere pr. e-mail. Vores mailserver gennemtvinger TLS ved fremsendelse af e-mails der indeholder fortrolige eller følsomme oplysninger og derudover kan vi benytte end-to-end kryptering.

 

Hvidvaskning

Advokathuset Funch & Nielsen P / S er som advokatfirma mulig af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme. Efter denne lov er vi forpligtet til at forudsige kundekendskabsprocedure for både nye og eksisterende klienter, der ikke tidligere har afgivet identitetsoplysninger.

For efterlevelse af reglerne vil klienter hos Advokathuset Funch & Nielsen P / S i forbindelse med oprettelse af en ny sag blive anmodet om at udlevere persondokumentation, typisk i form af kopi af pas eller kørekort samt adresseoplysninger.

Loven pålægger os på opbevare disse oplysninger i 5 år efter kundeforholdets ophør.

 

Honorar

Vort honorar fastes på baggrunden af ​​den tid og den grad af specialist-viden, der er påkrævet til den nødvendige opgaveløsning, ligesom der tages højde for den konkrete medarbejders erfaring.

Endvidere sker honorarfastsættelsen under hensyntagen til en samlet vurdering af sagens karakter og resultat, sagens værdi og betydning for klienten, arbejdet karakter og det ansvar, der er forbundet med opgavens udførelse.

Ydermere tages der hensyn til, om der er udført arbejde udenfor normal arbejdstid og arbejde af særligt hastende karakter.

Normalt faktureres der efter endt opgaveløsning, men ved længerevarende sager faktureres kvartalsvist.

Det kan forkomme, at der anmodes om indbetaling af á conto-beløb, hvorefter der ved opgaveløsningens afslutning vil blive udarbejdet endelig afregning.

 

Udlæg

Evt. udlæg for kunden vil løbende blive opkrævet.

 

Udbetaling

Udbetaling via Nem-konto system

Folketinget har i maj 2007 vedtaget en lov, der giver Privat Udbetaler mulighed for at bruge Nemkonto-systemet i forbindelse med udbetalinger til dig som klient, samarbejdspartner el.lign.

Meningen med ordningen er ved effektivisering af betalinger fra os til dig, hvor det ikke længere er nødvendigt at løbe ved indhente og opdatere dine kontooplysninger, idet der opdateres oplysninger, der findes i NemKonto-systemet. Omvendt vil du som betalingsmodtager ikke længere skulle huske at meddele til os, hvis du får nyt kontonummer.

Dette indebærer hund, at der mellem NemKonto-systemet og os sker og elektronisk udveksling af dette NemKonto-nummer. Ifølge Persondataordningen har du derfor krav på underretning, som loven kræver, at vi giver dig. Denne findes under fanen Persondata.

Udbetaling på anden måde slut Nem Konto

Du har mulighed for at bestemme, at du ønsker udbetalinger modtaget på anden måde slut ved udbetaling til din NemKonto.

Udbetaling med særlig beskyttelse

Du kan opnå beskyttelse mod udlæg fra mulig kreditorer efter Retsplejelovens § 513, hvis udbetaling i stedet for at ske til din Nem Konto skær til en særskilt konto, eller på en anden måde er holdt klart adskilt fra din øvrige formue.

Udbetaling af tredjemandsbestemt særeje

Opretholdelse af tredjemandsbestemt særeje efter Ægtefælleloven § 23, kan ske ved at udbetaling sker til særskilt konto i stedet for Nem Konto.

Hvis du ønsker, at udbetaling skal ske til en særskilt konto i stedet for til din NemKonto, skal du oplyse registreringsnummer og kontonummer til den særskilte konto, som du ønsker udbetaling skal ske til.

 

Klientmidler

Klientmidler forvaltes i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler (klientkontovedtægten).

Lov om indskyder- og investorgarantiordning i forbindelse med pengeinstitutters konkurs betyder, at der gælder samme regler for de penge, klienter har i banken via vores klientbankkonto, som gælder for de penge, privatpersoner selv sætter i banken. Hvis en bank kommer under rekonstruktionsbehandling eller går konkurs, kan indskyderne (kunderne) miste penge ud over 100.000 euro, som indskyderne har stående i banken.

Indtil 1. juni 2015 var der fuld dækning fra Indskydergarantifonden for indskud på klientbankkonti, uanset beløbets størrelse.

Nu gælder der samme begrænsning for almindelige bankkonti og klientbankkonti, og det betyder, at klienter potentielt – hvis banken bliver nødlidende – vil miste beløb ud over 100.000 euro. Hvis klienter både har penge på egne konti og på advokatfirmaets klientbankkonto i samme bank, kan der max. blive dækket i alt 100.000 euro via garantiordningen.

Klientkontomidler indsættes i pengeinstitut og forrentes iht. det konkrete pengeinstituts vilkår, herunder kan der være tale om negativ forrentning og at der kan blive opkrævet gebyr for kontoen.

 

Ændringer & fortolkning

Disse forretningsbetingelser kan ændres af Advokathuset Funch & Nielsen P/S uden varsel og gældende for nye sager, der påbegyndes efter ændringen.

Ved forståelse af disse betingelser skal alle aspekter af en transaktion eller et forretningsforhold forstås som et forhold, uagtet det involverer flere juridiske personer, der er associeret med klienten, og uagtet om disse juridiske personer faktureres separat. Tilsvarende skal alle juridiske personer, der er associeret med klienten, samlet betragtes som én klient i forhold til disse betingelser.

 

Klageadgang

I tilfælde af utilfredshed med Advokathuset Funch & Nielsen P / S´ rådgivning eller behandling af sagen i øvrigt kan klienten til enhver tid kontakt den ansvarlige partner.

Klienter kan indbringe klager over rådgivning eller / og det beregnede salær for Advokatnævnet.

Advokatnævnets kontaktoplysninger er:
Kronprinsessegade 28, 1306 København K. Tlf. 33 96 97 98.

http://www.advokatsamfundet.dk/Advokatnaevnet.aspx