Lejeloven vs. Erhvervslejeloven: Hvornår gælder hvad?

Når det kommer til lejeaftaler, er det afgørende at forstå forskellene mellem Lejeloven og Erhvervslejeloven for at sikre korrekt anvendelse i forskellige situationer. Her udforsker vi nøgleforskellene og gør det klart, hvornår hver lov finder anvendelse.
Lejeloven_Erhvervslejeloven

Lejeloven

Lejeloven regulerer lejeaftaler om boliglejemål, herunder lejeaftaler for beboelsesejendomme som lejligheder og huse, som anvendes til beboelse. Her er nogle vigtige punkter at overveje:

  • Boliglejemål: Lejeloven gælder primært for lejeaftaler, der omhandler boliger og beboelsesejendomme eller værelser. I loven beskrives dette som ”hus eller husrum”.
  • Beskyttelse af lejeres rettigheder: Lejeloven indeholder bestemmelser, der beskytter lejeres rettigheder, herunder regler om opsigelse, lejestigninger og vedligeholdelse af boligen.
  • Opsigelsesregler: Lejeloven fastsætter regler for, hvordan udlejere og lejere kan opsige lejeaftalen.

Det er vigtigt at bemærke, at leje af hotelværelse eller pensionater, eller leje til ferie ikke er omfattet af lejeloven, ligesom leasing, og leje af ubebyggede grunde ikke er omfattet af lejeloven. Lejelovens regler gælder heller ikke, hvis et lejeforhold er omfattet af almenlejeloven.

Derimod er fremlejeforhold omfattet af lejeloven, ligesom genhusning også er reguleret af lejelovens regler.

 

Erhvervslejeloven

Erhvervslejeloven finder anvendelse på lejeaftaler for erhvervsejendomme og lokaler som kontorer, butikker og industrielle lokaler, som skal anvendes til andet end beboelse. Her er nogle nøgleaspekter:

  • Erhvervslejemål: Erhvervslejeloven gælder for lejeaftaler vedrørende erhvervsejendomme og lokaler.
  • Forhandlingsfrihed: I modsætning til lejeloven giver erhvervslejeloven parterne mere frihed til at forhandle lejevilkår, herunder lejepriser og kontraktens varighed.
  • Opsigelsesregler: Erhvervslejeloven indeholder specifikke regler om opsigelse, der varierer fra lejeloven.

 

Hvornår skal du anvende hvad?

For at afgøre, hvilken lov der gælder, skal du vurdere typen af ejendommen og formålet med lejeaftalen – hvad skal det lejede anvendes til? Er det en bolig eller en erhvervsejendom? Klarhed over disse forskelle hjælper med at sikre overholdelse af de relevante lovgivninger.

Som tommelfingerregel kan det siges, at lejeloven gælder ved beboelsesforhold, mens erhvervslejeloven gælder for lejeforhold, hvor formålet med lejen er andet en beboelse.

Dette kan navnlig være svært at afgøre ved såkaldte ”blandede lejemål”, hvor ejendommen anvendes til både beboelse og erhverv, men der kun er indgået én kontrakt. Her er udgangspunktet, at lejelovens regler gælder for lejeforholdet, medmindre der er en fysisk opdeling af lokalerne. Såfremt der er en fysisk opdeling, følger lokalerne hver sit regelsæt: beboelsesdelen følger lejeloven, mens erhvervsdelen følger erhvervslejeloven.

Kontakt os for en uforpligtende samtale

Det er altid klogt at rådføre sig med en advokat for at sikre, at din lejekontrakt overholder gældende love og beskytter både udlejers og lejers rettigheder. 

 

Kontakt os