Rets- og voldgiftssager

Rets- og voldgiftssag – Kend din sag, før det bliver en retssag

En rets- eller voldgiftssag kan anlægges, hvis du eller din virksomhed har en uenighed med en modpart, hvor det er nødvendigt at få hjælp af en juridisk dommer til at få en endelig afgørelse.

Din advokat vil efter, at sagen er anlagt redegøre for sagens faktum og den relevante jura, så dommeren kan træffe sin afgørelse om, hvem af sagens parter der har helt eller delvis ret.

Du bør altid grundigt overveje grundlaget for dit krav, da du ved rets- og voldgiftssager kan blive pålagt helt eller delvist at betale sagens omkostninger, hvis du taber. Du bør derfor få vurderet dine chancer for at få medhold i dit synspunkt, før du starter en rets- eller voldgiftssag.
Ved vurderingen af din sag forud for en eventuel rets- og voldgiftssag, får du forklaret din sags styrker og svagheder, og i samråd med din advokat lægges den optimale strategi derfor på et oplyst grundlag.

Der er også visse typer af sager, hvor der gælder særlige regler for behandlingen. Det gælder f.eks. for familieretssager, der dækker over sager om bl.a. separation/skilsmisse, forældremyndighed og faderskab.

Hos Advokathuset Funch og Nielsen står vi klar til at vejlede og rådgive dig, så du træffer de rette beslutninger og får din sag anlagt korrekt. Det koster ikke noget at spørge – men det kan være dyrt at lade være.

Brug for hjælp?

Kontakt os og få uforpligtende rådgivning.

Kontakt os

Rets- og voldgiftssager

Der er forskel på retssager og voldgiftssager.

Retssager anlægges ved de danske domstole.

Den har 3 instanser:

1. Byret
2. Landsret
3. Højesteret

I de civile retssager behandles sagerne af 1 dommer i Byretten, 3 dommere i Landsretten og mindst 5 i Højesteret.

Voldgiftssager er et alternativ til anlæggelse af retssager ved de danske domstole og anlægges ved et privat voldgiftsinstitut. I disse udpeges 1 eller flere voldgiftsdommere i Voldgiftsretten - alt efter sagens kompleksitet og parternes indbyrdes aftaler. Dommerne i Voldgiftsretten vælges sammen med din modpart.

Voldgift er særligt karakteriseret ved, at du forud for en evt. tvist kan aftale med din modpart, at tvister skal løses ved voldgift i stedet for ved domstolene – en såkaldt voldgiftsklausul. Der gælder dog en række undtagelser til at aftale voldgiftsklausuler, da der f.eks. ikke gyldigt kan aftales voldgift på forhånd med forbrugere.
Voldgiftsretten afgør tvisten mellem dig og den person eller virksomhed, der er opstået en tvist mellem, og denne afgørelse er bindende for jer. Det betyder, at I skal rette jer efter voldgiftsrettens afgørelse uden mulighed for at anke.

Det er samtidig den afgørende forskel mellem rets- og voldgiftssager, da en retssag ved de almindelige danske domstole i udgangspunktet kan ankes og derfor behandles i minimum By- og Landsret. Dvs., at du kan få behandlet din sag 2 gange, hvis du er utilfreds med den dom, der bliver afsagt i Byretten.

Tilsvarende kan din modpart dog også anke en byretsdom til Landsretten.

I retssagerne er det kun i sager af principiel betydning, der kan ankes fra Landsretten til Højesteret. Det gælder f.eks., hvis din sag har betydning for andre sager, har en samfundsmæssig interesse eller kan danne præcedens

Hvis din sag opfylder et af de kriterier, skal der først indgives ansøgning til Procesbevillingsnævnet, der afgør, om din sag kan behandles i Højesteret.

 

Sagsomkostninger

Uanset om du er sagsøger eller sagsøgt i en rets- eller voldgiftssag, skal du være opmærksom på, at der altid er en risiko for at skulle betale alle eller delvise sagsomkostninger til modparten, hvis du taber sagen.

Sagsomkostningerne afgøres som udgangspunkt til fordel for den part, som har fået medhold. Af den grund er det endnu vigtigere, at du sammen med din advokat får afklaret din sags styrker og svagheder, så der ikke føres sag om noget, der kan påvirke sagens omkostninger negativt.

Du kan i samme forbindelse få afklaret, hvad omkostningerne vurderes at beløbe sig til.

Alt efter din konkrete sagstype kan du have mulighed for at ansøge om fri proces hos Civilstyrelsen eller retshjælpsforsikringsdækning hos dit forsikringsselskab.

 

Hvad er en småsag?

Under de almindelige domstole findes en særlig sagstype kaldet ‘småsager’.

Hvis din sag har en samlet økonomisk værdi på op til 50.000 kr. uden renter og omkostninger, vil din retssag som udgangspunkt være en småsag.
Der kan også være tale om en småsag, selvom kravet ikke har økonomisk værdi. Kravet kan således være f.eks. den person eller virksomhed, du har en aftale med, skal dømmes til at udføre en bestemt handling.

Retssager, der kører som småsager, er som udgangspunkt nemmere og billigere. Du skal dog være opmærksom på, at der ved småsager gælder nogle begrænsninger i forhold til omfanget af en eventuel retshjælpsforsikringsdækning.

Småsagerne er indført for, at det skal være muligt for dig at føre din sag selv. Det er dog vores erfaring, at sagens kompleksitet og arbejdet med at føre den ikke udelukkende afhænger af dit kravs størrelse, men af sagens juridiske problemstillinger.

Derfor anbefaler vi hos Advokathuset Funch & Nielsen, at du får vurderet din sag, inden du anlægger den på domstolenes digitale sagsportal, minretssag.dk.

 

Hvad er en voldgiftssag?

Voldgift er forbundet med både fordele og ulemper sammenlignet med tvistløsning ved de almindelige domstole. Det beror først og fremmest på din aktuelle sag og den individuelle vejledning, om voldgift- eller domstolsbehandling bør foretrækkes.

Der kan peges på en række forhold, som du generelt bør overveje, og som kan have betydning for dit valg mellem voldgift og domstolsbehandling.

 

Fordele ved voldgift

 • Du har sammen med modparten mulighed for at udpege voldgiftsdommere, som besidder en særlig kundskab i netop det sagsområde, tvisten angår.
 • Voldgift foregår for lukkede døre, hvorimod sager ved de almindelige domstole som udgangspunkt er fuldt offentlige.
 • Ved voldgift kan du og din modpart tilpasse sagsbehandlingen i overensstemmelse med, hvad den konkrete tvist tilsiger.
 • Mulighederne for at anvende moderne tekniske hjælpe- og kommunikationsmidler er gode i voldgiftssager, da det alene forudsætter, at du og din modpart kan opnå enighed herom.
 • Voldgiftskendelsen er endelig, så du undgår, at modparten evt. anker.
 • Hvorvidt voldgift er billigere end domstolsbehandling, afhænger af mange faktorer. Herunder sagens karakter.
 • Voldgiftbehandling indebærer, ud over advokatsalærer, udgifter til administration, voldgiftsdommernes honorarer, leje af lokaler og sekretærhold, gebyr, hvis der er tale om institutionel voldgift og rejseudgifter mv.
 • Voldgiftens natur, hvor dommerne er valgt af parterne, og hvor forhandlingerne foregår for lukkede døre, er et forhold, der bidrager til, at parterne under og efter tvistens afslutning kan bevare deres forretningsforbindelser.
  Voldgiftsretterne anvender gældende ret. Det er dog muligt at aftale visse begrænsninger.
 • I internationale sager anses voldgift i almindelighed for at være et bedre middel end domstolsbehandling af tvisten. F.eks. kan du og din modpart aftale et ‘neutralt forum’. Dvs., at voldgiften kan finde sted i et land, som ingen af parterne kommer fra.

Ulemper ved voldgift

 • Den udeblivende mulighed for at anke en voldgiftskendelse kan opfattes som uhensigtsmæssig af den tabende part, hvis denne finder, at voldgiftskendelsen er forkert.
 • Det kan være et problem, at voldgiftsbehandling ikke nødvendigvis har samme retssikkerhedsmæssige garantier. Navnlig i forhold til sagsbehandling.
 • Procesomkostningerne kan være uforholdsmæssigt store ved voldgift - specielt i mindre sager.
 • Voldgift kan være et problem for retsudviklingen, fordi voldgiftprocessens fortrolige karakter indebærer, at offentligheden ikke får kendskab til afsagte voldgiftskendelser. Dog offentliggøres bl.a. kendelserne fra Voldgiftsnævnet for Bygge- og Anlægsvirksomhed.

Da din beslutning om at vælge voldgift frem for almindelig domstolsbehandling afhænger af en lang række overvejelser, bør du få din sag vurderet, inden du træffer en endelig afgørelse.

Kontakt os sikkert, både som privatperson og virksomhed/myndighed.

Send os en sikker mail