Retssager

Når to parter er uenige i et skyld forhold, er det i Danmark oftest nødvendigt at opnå dom for kravet.

Retssager er en meget tung og langvarig proces, samtidig er det en stor stressfaktor at være part i en retssag.

Advokathuset Funch og Nielsen hjælper dig fra start til slut i din retstvist. Vi vurderer sammen med dig styrker og svagheder i din sag og laver på den baggrund en anbefaling til det videre forløb.

Ofte vil du kunne opnå dækning ved din forsikring, sådan din omkostningsrisiko bliver formindsket.

Sagsomkostninger

Uanset om du er sagsøger eller sagsøgt i en retssag, skal du være opmærksom på, at der altid er en risiko for at skulle betale alle eller delvise sagsomkostninger til modparten, hvis du taber sagen.

Sagsomkostningerne afgøres som udgangspunkt til fordel for den part, som har fået medhold eller mest medhold. Af den grund er det endnu vigtigere, at du sammen med din advokat får afklaret din sags styrker og svagheder, så der ikke føres sag om noget, der kan påvirke sagens omkostninger negativt.

Du kan i samme forbindelse få afklaret, hvad omkostningerne vurderes at beløbe sig til.

Alt efter din konkrete sagstype kan du have mulighed for at ansøge om fri proces hos Civilstyrelsen eller retshjælpsforsikringsdækning hos dit forsikringsselskab.

Se nærmere omkring retshjælpsforsikringsdækning.

 

Småsagsproces

Under de almindelige domstole findes en særlig sagstype kaldet ‘småsager’.

Hvis din sag har en samlet økonomisk værdi på op til 50.000 kr. uden renter og omkostninger, vil din retssag som udgangspunkt være en småsag.

Der kan også være tale om en småsag, selvom kravet ikke har økonomisk værdi. Kravet kan således være f.eks. den person eller virksomhed, du har en aftale med, skal dømmes til at udføre en bestemt handling.

Retssager, der kører som småsager, er som udgangspunkt nemmere og billigere. Du skal dog være opmærksom på, at der ved småsager gælder nogle begrænsninger i forhold til omfanget af en eventuel retshjælpsforsikringsdækning.

Småsagerne er indført for, at det skal være muligt for dig at føre din sag selv. Det er dog vores erfaring, at sagens kompleksitet og arbejdet med at føre den ikke udelukkende afhænger af dit kravs størrelse, men af sagens juridiske problemstillinger.

Derfor anbefaler vi hos Advokathuset Funch & Nielsen, at du får vurderet din sag, inden du anlægger den på domstolenes digitale sagsportal, minretssag.dk.

Læs mere om

Kontakt os sikkert, både som privatperson og virksomhed/myndighed.

Send os en sikker mail