Virksomhedsoverdragelse

Virksomhedsoverdragelse: Det kan klares via 3 steps

Overdragelse af en virksomhed eller forretning kan ofte være en langvarig og kompliceret proces med mange aktører involveret, og mange spørgsmål opstår både inden og under en salgsproces. Det gælder både ved salg til næste generation, salg til medarbejdere eller ved en overdragelse til en ekstern investor.

Hvad end du er køber eller sælger, leverer vi derfor værdifuld rådgivning undervejs i processen.

Brug for hjælp?

Kontakt os og få uforpligtende rådgivning.

Kontakt os

Hvad er en virksomhedsoverdragelse?

Virksomhedsoverdragelse kan ske i mange tilfælde og i mange versioner.

Der er tale om en virksomhedsoverdragelse, når der overføres en virksomhed, så der sker en udskiftning af den fysiske eller juridiske person, der er ansvarlig for virksomhedens drift og som af den grund påtager sig en arbejdsgivers forpligtelser over for arbejdstagerne i virksomheden.

For at tale om virksomhedsoverdragelse kræves det, at virksomheden efter overførelsen har bevaret sin identitet. Det er derimod uden betydning, om der sker en overførsel af ejendomsretten til virksomheden, og om overførelsen baseres på en direkte kontraktrelation mellem overdrager og erhverver.

Overdragelsesbegrebet omfatter derfor køb, herunder af konkurs- eller dødsbo, gaveoverdragelse, fusion, omdannelse af personligt drevet virksomhed til drift i selskabsform, overførelse ved forpagtning, leasing, franchising og andre tilfælde, hvor en virksomhed fortsætter med en ny indehaver. Herunder også privatiseringer bl.a. gennem udlicitering.

 

Hvordan foretages en virksomhedsoverdragelse?

Der er overordnet 3 steps, du skal igennem i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse.
Her er der tale om:

  1. Forhandling
  2. Udarbejdelse
  3. Underskrift

 

1. Forhandling af betingelser og vilkår (Signing)

Som første led i processen taler køber og sælger sig til rette om de overordnede betingelser og vilkår for købet. Forhandlinger sker sjældent over ét møde.

Det er også i denne del af processen, at juridiske dokumenter, der nærmere beskriver, hvad der er på spil, bliver præsenteret for køber, som i mange tilfælde derfor tiltræder en hemmeligholdelsesaftale.

Når der er enighed om de overordnede vilkår for overdragelsen, underskriver køber og sælger en betinget overdragelsesaftale – det kaldes populært ‘signing’. Afhængig af overdragelsesformen kan en kontrakt eksempelvis indeholde:

  • De aktiver og passiver, som indgår i handlen
  • Købesummens størrelse, betalingsfrister og betalingsplan
  • Sikring af betaling til sælger
  • Garantier, forbehold og fraskrivelser
  • Aftaler, ansættelsesvilkår og overenskomster for virksomhedens ansatte
  • Plan for informering af samarbejdspartnere

 

2. Udarbejdelse og opfyldelse af betingelser (Due diligence)

Herefter får køber udleveret undersøgningsmateriale, der oplister forretningsmæssige og juridiske oplysninger om virksomheden. I takt med at en ny ejer indtræder, har denne person nemlig ret til at undersøge bl.a. virksomhedens økonomiske og juridiske forhold.

Den ret kaldes også for ‘due diligence’ og dækker over den situation, hvor køber får adgang til al information om virksomheden.

 

3. Endelig underskrift på aftale (Closing)

Man mødes typisk på den aftalte overtagelsesdag – enten fysisk eller virtuelt og sikrer, at de aftalte betingelser er opfyldte, hvorefter køber frigiver købesummen og til gengæld opnår kontrol med virksomheden.

Som led i proceduren er det almindeligt, at parterne tiltræder et såkaldt ”Closing memoran dum” – altså et dokument, der gennemgår de aftalte betingelser og fastslår, at de anses for opfyldte.

Er der tale om en selskabsoverdragelse, skal det registreres i ejerbogen og i Det Offentlige Ejerregister, at kapitalandelene er overdraget, og der holdes for det meste generalforsamling til indsættelse af ny ledelse.

 

Hvad skal du være opmærksom på?

Der er kun få lovbestemmelser, der regulerer virksomhedsoverdragelser.
Den vigtigste er loven om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse, som beskytter virksomhedens medarbejdere og bestemmer, at hvis der sker ejerskifte af en virksomhed (de facto, og også når dette er uden egentlig aftale), indtræder der såkaldt tvungent debitorskifte, hvilket betyder, at den nye ejer/arbejdsgiver automatisk hæfter for alle forpligtelser over for ansatte, hvis ansættelsesforhold ikke ved overdragelsen var bragt til ophør.

Det skal med andre ord ikke være muligt for en ejer af en virksomhed at sælge virksomheden bort til en ny ejer og opnå hele fortjenesten uden, at virksomhedens medarbejdere sikres deres rettigheder f.eks. feriepenge, opsigelsesvarsel og evt. godtgørelse for ‘lang og tro tjeneste.

Særligt i forhold til medarbejdere der har arbejdet i virksomheden i mange år, kan der være tale om nogle ganske betydelige økonomiske forpligtelser, som det derfor er vigtigt at få afdækket inden købet.

Kontakt os sikkert, både som privatperson og virksomhed/myndighed.

Send os en sikker mail