Aftaleret

Hvad er aftaleret?

Aftaleret er betegnelsen for den del af dansk ret, der indeholder regler for aftaleindgåelse, aftalefortolkning, ugyldighed og fuldmagtsforhold. Disse regler findes i aftaleloven og er vigtige at kende, når du skal udarbejde en aftale.


Aftaleretten er en helt fundamental del af samfundet og stort set enhver form for virksomhed baserer sig på at indgå og opfylde aftaler og kontrakter. Du er garanteret en dygtig forhandler – og det er dine kunder/leverandører sikkert også (og i øvrigt er der jo tale om samarbejdsforhold, som gerne skulle fortsætte i mange år fremover), så det er enormt vigtigt at der er styr på, præcist, hvad der er aftalt, så ingen efterfølgende bliver skuffet eller producerer forgæves.

Brug for hjælp?

Kontakt os og få uforpligtende rådgivning.

Kontakt os

Hvad skal du være opmærksom på?

Der er mange forhold, man kan blive i tvivl om (og måske efterfølgende uenige om) - hvornår er en aftale for eksempel bindende, eller hvordan skal den fortolkes - og hvem kan i den hele taget forpligte en virksomhed?

 

Tilbud og accept

Dansk lovgivning tager udgangspunkt i, at der skal være givet et tilbud som skal være accepteret af tilbuddets modtager, før der foreligger en aftale. Den part, der afgiver et tilbud, er bundet af tilbuddet, og hvis modtageren accepterer tilbuddet, er denne også bundet af sin accept. Har modtageren af tilbuddet taget forbehold foreslået ændringer i forbindelse med accepten, regnes det ikke som en accept af tilbuddet, men tvært imod et afslag som i stedet indebærer et nyt tilbud, som tilbudsgiveren skal sige ja eller nej til.

 

Hvornår er en mundtlig aftale bindende?

Der er ikke formkrav til, hvordan aftaler skal indgås, og mundtlige aftaler (eller SMS-aftaler) er ligeså bindende som skriftlige – blot de kan bevises, men det kan ofte være svært, hvis der ikke er vidner eller andre sikre holdepunkter som eksempelvis optagelser af samtalen eller parternes efterfølgende handlinger.

 

Kan du annullere en aftale?

Det er hovedreglen at bordet fanger så du ikke har ret til at fortryde en aftale, som du har indgået. Dog er der i en vis grad givet mulighed for at man som forbruger kan fortryde en aftale – eksempelvis ved handel på nettet, i hushandler og ved dørsalg (når man ikke har henvendt sig i den forretningsdrivendes butik).

 

Standardvilkår

Når det drejer sig om aftaler i erhvervslivet, anvendes der ofte en række standardvilkår, eksempelvis salgs- og leveringsbetingelser. De standardvilkår, der benyttes, er ofte udformet på en måde, der tilgodeser den der har lavet dem, for eksempel i forbindelse med reklamationsret og ansvaret for eventuelle fejl og mangler. Man skal således ikke gå let hen over en aftales standardvilkår, men tværtimod læse dem grundigt, da de kan få stor og måske afgørende betydning, hvis der opstår en tvist mellem aftalens parter.

 

Hvem kan en virksomhed forpligtes af?

I aftaleloven opererer man med fuldmagtsreglerne. Det kan dreje sig om en fuldmagt på skrift, der beskriver de ting fuldmægtigen må og ikke må. Men det kan også dreje sig om det, man kalder for en stillingsfuldmagt. En stillingsfuldmagt betyder, at en ansat kan binde en virksomhed i en grad, som er normalt for stillingen. Drejer det sig for eksempel om en salgsmedarbejder, der arbejder i en butik, kan vedkommende sælge butikkens varer, men ikke den varebil, der ejes af butikken. Vedkommende kan faktisk også give en bindende rabat, selvom vedkommende har fået at vide, at kun butikkens bestyrer må dette. Skal for eksempel en medarbejder have beføjelser til at kunne varetage alle virksomhedens forhold hørende til den almindelige drift, gælder der særlige regler i den forbindelse (prokura).

 

Aftalefortolkning

Hvis det ligger fast at der er indgået en aftale, men indholdet er uklart eller utvetydigt, benytter man sig af aftalefortolkning, og der har udviklet sig en række fortolkningsregler, f.eks. koncipistreglen, som er en af de mest anvendte, og som i al enkelhed går ud på, at den der har skrevet aftalen må tage risikoen for det, der er glemt/kan misforstås.

 

Ugyldighed

Både mundtlige og skriftlige aftaler er som udgangspunkt bindende – dog indeholder Aftaleloven regler om at en aftale i visse tilfælde kan blive erklæret helt eller delvist ugyldig - særligt hvis den er åbenlyst urimelig for en af parterne eller hvis den er indgået under tvang.

Det er som bekendt bedre at forebygge end at helbrede (også eftersom uenighed om aftaleindgåelse uvægerligt giver skår i samarbejdet), så det er meget vigtigt at du sikrer dig den fornødne juridiske bistand allerede ifm. aftalen indgåelse, men hvis uheldet er ude og skaden sket, hjælper vi naturligvis også med at få den bedste løsning på plads, herunder med respekt for at kunderelationen helst skal fortsætte.

Kontakt os sikkert, både som privatperson og virksomhed/myndighed.

Send os en sikker mail