Dødsbo

Oplysningspligt omkring indsamling af personoplysninger

Efter persondataforordningens artikel 13 og artikel 14 skal vi give dig en række oplysninger, når vi modtager persondata fra dig eller om dig.

De oplysninger, vi skal give dig, er følgende:

 1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os
 2. Formålene med og retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger
 3. Kategorier af personoplysninger
 4. Hvor dine personoplysninger stammer fra
 5. Hvem videregiver vi til
 6. Modtagere eller kategorier af modtagere
 7. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer
 8. Opbevaring af dine personoplysninger
 9. Dine rettigheder
 10. Retten til at trække samtykke tilbage
 11. Hvor kommer oplysningerne fra
 12. Klage til Datatilsynet
 13. Er oplysningerne nødvendige
 14. Foretages der automatiseret behandling

I det følgende finder du en uddybning i forhold til de oplysninger, vi skal give dig.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

 

I forbindelse med behandling af din sag indsamler og behandler vi løbende personoplysninger om dig.

Advokathuset Funch & Nielsen P/S er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi modtager eller indsamler om dig.

Vore kontaktoplysninger er følgende:

Advokathuset Funch & Nielsen P/S
Resenvej 83, 7800 Skive
Cvr.nr. 37120669
Tlf. 33 33 71 33
Mail kontakt@advokathuset.dk

Oplysninger på dataansvarlig:

Navn: Advokat Jes Andersen
Mail: ja@advokathuset.dk
Ved brev: Resenvej 83, 7800 Skive, att. ”dataansvarlig”
Tlf. 69 60 72 85

Som del af dødsboskiftet behandler vi personoplysninger om afdøde. Herudover behandler vi personoplysninger om livs- og andre arvinger/legatarer samt hvis relevant om afdødes tidligere og nuværende ægtefælle, afdødes forældre, andre pårørende/nærtstående og interessenter i øvrigt (herefter tilsammen benævnt Interessenterne).

Vi behandler personoplysninger om afdøde og Inte­ressenterne som indgår som en naturlig eller nødvendig del af de opgaver, der følger af dødsboskifteloven, dødsboskatteloven, boafgiftsloven og øvrig relevant lovgivning i forbindelse med gennemførelse af skiftet.

 

Formålet:

Formålet med behandling af personoplysninger er gennemførelse af skiftet i overensstemmelse med de lovkrav og pligter, vi som advokat og/eller bobestyrer er pålagt.

 

Kategorier af personoplysninger:

Hovedparten af de personoplysninger, som vi behandler om afdøde og Interes­senterne, er almindelige personoplysninger om navn, adresse, fødselsdato, e-mailadresse og telefonnummer, slægtskab, oplysninger om eventuelle gaver og arveforskud, bankkontonummer, faktuelle oplysninger og vurderinger vedrøren­de boets aktiver og passiver, herunder personoplysninger i testamenter, anmel­delser af krav, mv.

Vi behandler cpr. nr. og pasnummer og andre lignende identitetsoplysninger, hvor det følger af lov, herunder i medfør af dødsboskatteloven, boafgiftsloven og hvidvaskloven, f. eks hvis der skal ske overdragelse af fast ejendom eller anden transaktion.

Hvis det er nødvendigt for at gennemføre skiftet, behandler vi også følsomme personoplysninger, f.eks. om etniske, oprindelse, helbreds- og fagforeningsoplysninger. Det kan være i forbindelse med fastlæggelse af eventuelle retskrav, arvingsundersøgelser, til brug for håndtering af forhold vedrørende pension og so­ciale ydelser mv. Undtagelsesvis behandler vi også oplysninger om strafbare forhold og lovovertrædelser inden for det angivne formål. I tilfælde af at boet måtte vise sig insolvent, er vi pålagt en særlig undersøgelsespligt.

De personoplysninger, som vi beder om at modtage i relation til hvidvaskloven, er lovpligtige at meddele, for at vi kan etablere klientforholdet og yde den øn­skede bistand. De spørgsmål, vi stiller i relation til personoplysninger i øvrigt, vil som udgangspunkt også være obligatoriske at svare på, f.eks. hvorvidt du fra afdøde har modtaget gaver og/eller arveforskud, eller når vi beder om dit bank­kontonummer for at kunne udbetale arv. Manglende besvarelse kan derfor få negative konsekvenser for sagsbehandlingen og for dig.

 

Hvorfra modtager/indhenter vi personoplysninger:

Hovedparten af personoplysningerne modtager eller indhenter vi via vores legi­timation som bobestyrer eller som advokat i henhold til skiftefuldmagt enten fra skifteretten og øvrige myndigheder eller forsikringsselskaber, banker, mfl., via afdødes dokumenter, herunder skattemappen, fra Interessenterne eller offentlige tilgængelige kilder.

 

Hvem videregiver vi personoplysninger til:

Som led i dødsboskiftet videregiver vi personoplysninger til skifteretter, domstole, andre myndigheder, forsikringsselskaber, banker, arvingsrepræsentanter, modparters advokater, modparter uden advokatrepræsentation, underleverandører, der bistår med rydning, makulering, o. lign., sagkyndige eksperter/rådgivere, herunder ejendomsmæglere, derudover forsyningsselskaber, kreditforening, låsesmed, revisor, kirkekontor, landsarkivet og øvrige Interessenter. Herudover tillige til brug for information til forsikrings- og pensionsselskaber, som udbetaler ydelser udenom boet. Videregivelse sker i rele­vant omfang til brug for gennemførelse af skiftet.

 

Personoplysninger overføres til lande uden for EU/EØS i det omfang det er nød­vendigt af hensyn til fastlæggelse af et retskrav, f.eks. hvis afdøde har aktiver – eller boets Interessenter er hjemmehørende dér. I så fald vil spørgsmålet om fornødent, blive taget op på et møde eller på anden måde, hvorunder det vil blive oplyst, hvilke garantier, mv. der gælder.

 

Retsgrundlaget:

Retsgrundlaget for vores behandling er primært dødsboskifteloven, boafgiftsloven, dødsboskatteloven og arveloven i kombination med databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 c) og e) og eller b) samt artikel 9 stk. 2 a) – c) og f), artikel 10 og databeskyttelseslovens § 8, stk. 3-5 samt § 11, stk. 2.

Vi behandler endvidere almindelige personoplysninger i medfør af den gældende interesseafvejningsregel i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 f). Denne hjemmel kan benyttes for at gennemføre en effektiv og hensigtsmæssig sagsbehandling og til brug for det tidligere angivne formål samt de bag dette formål liggende legitime interesser med hensyn til vores drift af advokatvirksomhed.

Også særlovgivning kan komme i betragtning, f.eks. lov om finansiel virksomhed, idet banker og forsikringsselskaber kan stille særlige krav, hvidvasklovgivningen, helbredsloven, forældelsesloven og bogføringsloven, mfl.

Endelig kan vi behandle personoplysninger på grundlag af dit udtrykkelige sam­tykke, men oftest vil det ikke være nødvendigt med et sådant samtykke, fordi behandling kan finde sted via hvervet som bobestyrer og/eller til opfyldelse af klientaftalen og/eller interesseafvejningsreglen.

Hvis vores behandling udelukkende finder sted på grundlag af samtykke, vil du kunne trække samtykket tilbage med virkning for fremtiden. Samtykke i øvrigt kan på samme måde tilbagekaldes, men der vil i nogle tilfælde være hjemmel til, at vi kan forsætte behandlingen på andet retligt grundlag.

 

Hvor længe opbevarer vi personoplysninger om dig?

Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. Som hovedregel opbevarer vi personoplysninger i 10 år efter, at en sag er endeligt afsluttet. Når vi skal fastlægge, hvor længe dine oplysninger vil blive opbevaret, vil vi først og fremmest lægge vægt på den absolutte forældelsesfrist i Forældelsesloven på 10 år, herunder at det er den frist, hvor Advokathuset Funch & Nielsen P/S kan risikere at blive mødt med krav i anledning af sagens behandling.

 

Klage til Datatilsynet:

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

Dine rettigheder og adgang til at klage:

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af disse rettigheder, skal du kontakte os. Det kan du bedst gøre med e-mail til: kontakt@advokathuset.dk eller med almindelig post til kontoret. Du kan også ringe til os på tlf. 97 52 27 22, men vi anbefaler, at du kontakter os skriftligt, så der ikke opstår misforståelser.

 

Ret til at se oplysninger (indsigtsret):

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

 

Ret til berigtigelse (rettelse):

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

 

Ret til sletning:

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

 

Ret til begrænsning af behandling:

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysninger – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

 

Ret til indsigelse:

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.

 

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet):

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt maskinlæsbart format samt at få overført dine personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Vi anvender ikke personoplysninger om dig til automatiske afgørelser, herunder profilering.