Konkurs

Kan du ikke betale forfaldne pengekrav til tiden, kan du blive erklæret konkurs

Uanset om der er tale om et selskab, en enkeltmandsvirksomhed eller en person, kan du blive erklæret konkurs.

Skifteretten indleder konkursbehandlingen over debitor på begæring af en kreditor. Kreditor skal oftest stille sikkerhed for konkursbehandlingen og som kreditor har man derfor indflydelse på, hvilken advokat der bliver udpeget som kurator.

Et selskab, en enkeltmandsvirksomhed eller en person kan også selv indgive en begæring om konkurs. Ledelsen i et selskab har pligt til at stoppe en fortsættende underskudsgivende drift, og denne kan ifaldes ansvar, hvis driften ikke stoppes i tide.

Er du eller dit selskab nødlidende, tilbyder Advokathuset Funch & Nielsen en gratis konsultation med henblik på vurdering af dine muligheder for eventuel rekonstruktion eller konkurs.

Brug for hjælp?

Kontakt os og få uforpligtende rådgivning.

Kontakt os

Hvad betyder det at gå konkurs?

Når Skifteretten afsiger konkursdekret, fratager den udpegede kurator den tidligere ledelse/ejer rådigheden over selskabet, og alle aktiver sikres. Kurator gør dette for at trække en streg i sandet og afvikle alle aktiver bedst muligt til største dækning for kreditorerne.

Kurator indsamler alle nødvendige oplysninger med hjælp fra den tidligere ledelse og har herefter til opgave at sælge alle aktiver bedst muligt, at inddrive selskabets udestående fordringer og afvikle selskabet - herunder opsige eventuelle medarbejdere.

Den tidligere ledelse skal sørge for at give kurator adgang til alle nødvendige oplysninger. Derfor er det vigtigt, at få et godt samarbejde med kurator, da det vil lette konkursbehandlingen og derved sikre højere dividende til konkursboets kreditorer.

Når kurator har afviklet det konkursramte selskab og solgt alle aktiver bedst muligt, opgør kurator, hvor meget dividende konkursboets kreditorer skal have. Hvor meget dividende, der kan forventes til kreditorerne, afhænger helt af forholdene i det konkursramte selskab.

Afviklingen af et konkursbo kan tage fra et halvt år til flere år - afhængig af forholdene i konkursboet.

Kurator skal udbetale dividende i henhold til konkursordenen, hvor nogle krav er foranstillet andre. De krav, som betales først og derved er de bedst beskyttede, er omkostninger ved konkursens indtræden og ved konkursboets behandling samt gæld, som konkursboet pådrages under konkursbehandlingen. Derefter betales rimelige omkostninger til eventuelt forsøg på rekonstruktion, likvidation og andre forsøg på at opnå en solvent opløsning af selskabet. Herunder akkordaftaler med kreditorer

Efterfølgende betales krav på løn og feriegodtgørelse og andre krav relateret til vederlag for arbejde. Herunder godtgørelser og opsigelse mv.

Slutteligt betales øvrige fordringer. Det er denne gruppe af fordringer, som langt de fleste kreditorers krav hører under.

Skal du som kreditor anmelde et krav i et konkursbo, kan Advokathuset Funch & Nielsen også hjælpe dig.

 

Personlig konkurs

Har du en enkeltmandsvirksomhed, som er nødlidende, eller går du personligt konkurs på anden vis, kan det være mere byrdefuldt for dig. Modsat kan en konkurs også være den rigtige løsning, idet der kan blive sat en stopper for forøgelse af gæld.

Hvis du går personligt konkurs, forsvinder gælden ikke ved konkurs. Til gengæld bliver gælden gjort op, og det gældstiftende selskab bliver afviklet. Vær opmærksom på, at en personlig konkurs kan have store konsekvenser for dig og din familie.

Ejer du f.eks. fast ejendom, som du og din familie bor i, vil en konkurs oftest betyde, at I skal finde et nyt sted at bo. Samtidig bliver du frataget rådigheden over dine køretøjer og andet af større værdi.

Du vil dog stadig beholde almindeligt indbo, tøj og småaktiver.

 

Gældssanering

I forbindelse med en konkurs kan personer, som enten hæfter eller kautionerer for skyldners gæld, ansøge om en gældssanering.

En gældssanering betyder, at man i en periode på 3 år betaler et månedligt afdrag (dividende) til sine kreditorer. Efter de 3 år bliver den resterende gæld slettet for altid.

 

Konkurskarantæne

En person kan pålægges konkurskarantæne, hvis personen på grund af groft uforsvarlig forretningsførelse vurderes uegnet til at deltage i ledelsen af en erhvervsvirksomhed.

Kurator udfærdiger en konkret vurdering og indstiller til Skifteretten, at der indledes en sag om konkurskarantæne, såfremt kurator mener, at der er grundlag for det. Kurator anlægger herefter sag om konkurskarantæne.

Hvis kurator har anmodet om, at du pålægges konkurskarantæne, og du ikke er enig i det, skal du indenfor en bestemt frist fastsat af retten svare i sagen.

En konkurskarantænesag er meget kompliceret. Derfor anbefales det, at du repræsenteres af en advokat.

Såfremt du bliver frifundet, betaler staten dine omkostninger til advokatbistand, mens du selv skal betale sagens omkostninger, hvis du bliver idømt konkurskarantæne.

 

Lønmodtagerens Garantifond

Som lønmodtager i et konkursramt selskab er du ekstra beskyttet. Lønmodtagernes Garantifond udbetaler lønnen til dig og overtager dit krav samt risikoen for dækning heraf i konkursboet.

Er du lønmodtager, og har du ikke modtaget din løn, kan vi hjælpe dig med at inddrive den manglende lønudbetaling. Det kan nemlig være nødvendigt, at din arbejdsgiver erklæres konkurs, og Advokathuset Funch & Nielsen kan på dine vegne erklære selskabet konkurs. Herefter kan du få udbetalt din løn fra Lønmodtagernes Garantifond.
Som lønmodtager skal du ikke stille sikkerhed.

 

Tvangsopløsning

Kapitalselskaber som f.eks. aktieselskaber og anpartsselskaber skal overholde en række regler for ledelse, revision og aflæggelse af årsrapport. Hvis reglerne ikke overholdes, kan Erhvervsstyrelsen bede domstolene om at tvangsopløse selskabet.

Selskabet kan enten blive opløst ved en formløs opløsning, konkurs eller likvidation. Det er forholdene i selskabet, som afgør, hvilken opløsning der bliver valgt.

Kontakt os sikkert, både som privatperson og virksomhed/myndighed.

Send os en sikker mail