Indledning

Advokathuset Funch & Nielsen P/S værner om dine personoplysninger, og vi er meget opmærksomme på behovet for hensigtsmæssig beskyttelse og forsvarlig behandling af de personoplysninger, vi modtager fra dig.

I det følgende kan du læse Advokathuset Funch & Nielsen´s politik for behandling af de personoplysninger, du afgiver, når du sender en uopfordret eller opfordret ansøgning til os, eller indgår i en rekrutteringsproces med henblik på, at vi kan vurdere, om du er egnet til stillingen.

Iht. persondataordningen er Advokathuset Funch & Nielsen P/S dataansvarlig i forhold til de personoplysninger, du afgiver til os. Nedenfor finder du alle nødvendige kontaktoplysninger:

Advokathuset Funch & Nielsen P/S
Resenvej 83,
7800 Skive
Tlf. 33 33 71 33
CVR.nr. 37120669
E-mail: HR@advokathuset.dk

Persondatapolitik

Som led i rekrutteringsprocedure, hvad enten der fremsendes ansøgning uopfordret eller opfordret, vil Advokathuset Funch & Nielsen som dataansvarlig indsamle og behandle en række personoplysninger om dig.

Behandlingen sker i overensstemmelse med principperne og som foreskrevet i de til enhver tid gældende regler i persondataforordningen, herunder som gennemført og suppleret i databeskyttelseslovgivningen.

Når du sender en ansøgning til Advokathuset Funch & Nielsen, forudsætter det, at du afgiver visse personoplysninger. Disse oplysninger modtages for at vi kan vurdere, om du er egnet til den pågældende stilling. Grundlaget for behandlingen er derfor at kunne gennemføre foranstaltninger, der træffes på din foranledning, forud for indgåelsen af en kontrakt.

Vi opfordrer dig til, at du ikke sender os flere personoplysninger, end hvad der er nødvendigt for, at vi kan vurdere dig og dine kvalifikationer. Vi beder dig f.eks. være opmærksom på, at du ikke sender os dit cpr. nr., idet vi ikke har behov herfor for at kunne behandle din ansøgning. Vi opfordrer dig ligeledes til altid at give os besked, hvis dine kontaktoplysninger ændrer sig under rekrutteringsforløbet.

 

Formål

Formålene med behandlingen af data sker som led i rekrutteringsprocedure, herunder vurdering af kvalifikationer samt vurdering af evt. fremtidig jobmulighed. Dine personoplysninger vil blive behandlet efter reglerne i persondataforordningen og databeskyttelseslovgivningen, herunder i det omfang behandling er nødvendig for, at vi kan forfølge en legitim interesse. De legitime interesser vi forfølger er i forbindelse med rekrutteringsprocedure, jfr. artikel 6 1 f samt bevarelse af oplysninger for at kunne fastlægge, gøre gældende eller forsvare et retskrav.

 

IT og tekniske oplysninger 

Vi behandler alle personoplysninger fortroligt, og vi har foretaget en række tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger med det formål at beskytte dine personoplysninger mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse eller ændring, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Der tages back-up dagligt af alle vores elektroniske data, og vi har beskyttet os ved at have installeret blandt andet antivirussoftware og firewalls. Derudover har vi en række fysiske sikkerhedsprocedurer, herunder blandt andet adgangsbegrænsning og aflåsning af lokaler, som sikrer mod, at uvedkommende får adgang til lokaler med fysisk eller elektroniske data.

Vi anvender en række databehandlere til at varetage nogle IT-mæssige ydelser hos os. Databehandlerne er desuden underlagt samme sikkerhedskrav som Advokathuset Funch & Nielsen, og de personoplysninger, der gives adgang til, behandles derfor altid fortroligt.

 

Behandling af personoplysninger ved modtagelse af uopfordrede jobansøgninger

Uopfordrede jobansøgninger vil blive besvaret med henblik på invitation til jobsamtale eller oplysninger om, at der ikke er nogle ledige stillinger lige nu, og i nogle tilfælde gemmer vi ansøgningen i op til 6 måneder. Når vi modtager din ansøgning, vil vi sende dig en bekræftelsesmail, hvorved du ved, at vi har modtaget din ansøgning.

Hvis vi ikke meddeler dig et afslag med det samme, gemmes uopfordrede ansøgninger i 6 måneder, hvorefter de slettes, hvis du ikke er blevet tilbudt et job. Hvis vi ønsker at gemme den uopfordrede ansøgning i længere tid end 6 måneder, indhenter vi et samtykke hertil fra dig.

 

Meddelelse om afslag til ansøgere

Afslag på uopfordrede og opfordrede ansøgninger vil ske pr. mail.

 

Straffeoplysninger

Straffeattest vil kun blive indhentet for ansøgere, som Advokathuset Funch & Nielsen forventer at ansætte og kun i de situationer, hvor vi vurderer, at det er sagligt og proportionelt i forhold til stillingens funktion. Straffeattester indhentes altid efter samtykke fra dig.

 

Helbredsoplysninger

I visse tilfælde kan det være nødvendigt og også obligatorisk for dig at oplyse helbredsoplysninger, der karakteriseres som en følsom personoplysning. Dette gælder, hvis du har en sygdom, som påvirker din arbejdsevne/funktionsdygtighed i forhold til den pågældende stilling. Disse oplysninger vil alene blive registreret, hvis der gives samtykke hertil, eller hvis oplysningerne falder inden for helbredsoplysningslovens § 2, og du således er forpligtet til at oplyse dem til Advokathuset Funch & Nielsen.

 

Efterfølgende ansættelse

Alle afgivne personoplysninger fra rekrutteringsprocessen vil blive opbevaret under ansættelsesforholdet, hvis du efterfølgende ansættes hos os.

 

Videregivelse af dine personoplysninger

Vi videregiver ikke de personoplysninger, du afgiver i din ansøgning og tilhørende bilag samt i forbindelse med en rekrutteringsproces, til tredjemand.

 

Dine rettigheder

Ovenfor er det beskrevet, hvilke personoplysninger Advokathuset Funch & Nielsen P/S behandler om dig, hvad grundlaget er herfor, og hvor længe de opbevares, idet vi har pligt til at informere dig herom. Hvis du har spørgsmål hertil eller ønsker yderligere oplysninger/indsigt, er du altid velkommen til at kontakte os.

Du har desuden ret til at få indsigt i samt udleveret dine personoplysninger på et læsbart medie samt ret til at få rettet ukorrekte eller vildledende personoplysninger, som er registreret om dig hos os. Du har endvidere ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger eller anmode os om at slette dine personoplysninger.

Har du spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte os på denne e-mailadresse: HR@advokathuset.dk. Ud over ovenstående har du også mulighed for at klage til Datatilsynet over behandlingen af dine personoplysninger.

Hvis du har spørgsmål i forhold til vores behandling af dine personoplysninger, er du også meget velkommen til at kontakte os på ovennævnte mailadresse.