Inkasso

Skal du have hjælp til at inddrive dine pengekrav?

Har du penge til gode, som du ikke kan få skyldner til at betale? Du har måske allerede sendt adskillige rykkere, men debitor reagerer ikke – og det er frustrerende!

Det problem er der især mange virksomheder, der kender til, og ofte er rækken af ubetalte regninger lang. Og inddrivelsen gennem fogedretten kan samtidig være en uoverskuelig og tidskrævende proces, hvorfor nogle fordringer opgives.

Opgiv dog ikke at forfølge dine krav, men overlad inddrivelsen til os!

Hvornår kan jeg sende en regning til inkasso?

Den første betingelse for at sende et krav til inkasso er, at skyldneren ikke har betalt inden forfaldstiden. Overskrides betalingstidspunktet, står du således med et krav, der er forfalden, og som kan inddrives.

Inden du sender kravet til inkasso, skal du sende et inkassovarsel til skyldneren, der indeholder oplysninger om kravets størrelse og oplysninger, som gør det muligt for skyldneren at identificere kravet. Derudover er det særligt vigtigt, at det af inkassovarslet fremgår, at hvis skyldneren ikke betaler inden 10 dage fra afsendelsen af skrivelsen, vil der kunne pålægges yderligere omkostninger. Denne 10 dages frist er bestemmende for, at skyldner kan pålægges inkassoomkostninger ved manglende betaling, og at kravet kan inddrives i fogedretten.

Vi kan godt sende inkassovarslet for dig, men vi kan først pålægge skyldner at betale vores salær efter modtagelse af inkassovarslet. Med andre ord er det billigste for dig at sende inkassovarslet selv, hvorefter vi kan overtage inddrivelsen.

 

 

Hvor mange rykkere skal jeg sende, inden jeg overgiver kravet til inkasso?

Det er ikke et krav, at du har sendt 1, 2 eller 3 rykkere inden kravet overdrages til inkasso. Men før vi kan pålægge skyldneren vores inkassoomkostninger og sende kravet i fogedretten, er det et krav, at der er sendt et inkassovarsel.

Vi anbefaler dog, at du sender 2 til 3 rykkere og herefter et inkassovarsel.

Vælger du at sende rykkere, er det vigtigt at være opmærksom på, at der maksimalt kan sendes 3 rykkerbreve, hvis der pålægges et rykkergebyr på 100,00 kr. for hver rykker.


Hvordan forløber inkassoprocessen?

Du kan ikke uden videre indsende en faktura til fogedretten. Det er nemlig et krav, at du har et såkaldt ‘fundament’, før fogedretten vil hjælpe med inddrivelsen.

Et fundament er det grundlag, der ligger til grund for inddrivelsen.

Du kan få et fundament på flere forskellige måder bl.a. ved brug af betalingspåkrav eller ved en dom.

Når kravet er under 100.000 kr.
Et betalingspåkrav er en forenklet inkassoproces, som bruges hyppigt i praksis. Da det er langt hurtigere og billigere end at starte en egentlig retssag. Dog er det ikke alle krav, der er egnet til et betalingspåkrav – der er nemlig visse betingelser, som skal være opfyldte.

Det er for det første en betingelse, at kravet ikke er højere end 100.000 kr.
Derudover er det et krav, at du ikke forventer, at skyldneren har indsigelser mod kravets eksistens. Skyldner skal altså være enig i, at han skylder det pågældende beløb.

Hvis betingelserne er opfyldte, kan der udfærdiges et betalingspåkrav, som sendes til fogedretten. Fremkommer skyldner ikke med indsigelser inden 14 dage, vil du få et fundament for dit krav, hvorefter fogedretten vil indkalde skyldner til et fogedretsmøde.
Til fogedretsmødet kan du forsøge at lave en afdragsordning med skyldner og/eller få udlæg i skyldnerens ejendele.

Når kravet er over 100.000 kr., eller skyldner ikke er enig i kravet
Hvis skyldneren derimod ikke er enig i, at kravet skal betales, eller hvis kravet er højere end 100.000 kr., skal sagen startes som en retssag ved domstolene, før den kan ende i fogedretten.

Får du medhold i dit krav, har du et fundament/grundlag, der kan bruges til inddrivelsen i fogedretten.


Hvad koster det?

Debitor kan pålægges at betale inkassoomkostninger, der således lægges oven i skyldners gæld. Den beløbsmæssige størrelse af inkassoomkostninger følger Justitsministeriets vejledende takster og fastsættes efter gældens størrelse.

Vi kan pålægge debitor inkassoomkostninger, når der er sendt en ”§10-skrivelse” (se nedenfor).

Inkassoomkostningerne er langt hen ad vejen en del af vores inkassosalær for sagens behandling. Hvis debitor er betalingsdygtig og derfor betaler vores inkassosalær, vil det som udgangspunkt være gratis at føre sagen hos os - så længe debitor ikke har indsigelser, og sagen derfor ikke overgår til civilretten. Kan debitor ikke afdrage, og ejer han ikke noget af værdi, vil det være dig som kreditor, der hæfter for vores inkassoomkostninger.


Hvordan forløber vores behandling af en inkassosag?

Vi tjekker for det første, at der er afsendt et inkassovarsel med en 10 dages betalingsfrist.

Herefter sender vi 1. og 2. rykker med blanket til frivilligt forlig, der kan udfyldes af debitor. Reagerer debitor ikke, udarbejder vi et betalingspåkrav, hvis kravet er under kr. 100.000. Er kravet over kr. 100.000, eller har skyldner indsigelser, udarbejder vi i stedet en stævning.

Når vi har fået et fundament for vores krav, deltager vi telefonisk til et fogedretsmøde, hvor vi spørger ind til skyldners økonomi og ejendele, og ud fra det udarbejder vi en afdragsordning og får udlæg i aktiver.

Ønsker du rådgivning om inkassovarslet, kan du altid kontakte os.

Kontakt os