Forældreansvarssager

Skab trygge rammer for jeres barn

I børnesager er det helt afgørende, at du finder en advokat, du har tillid til. Hos Advokathuset Funch & Nielsen har vi mange års erfaring med sager om forældremyndighed, bopæl og samvær, og vi kan føre dig trygt gennem sagen fra start til slut.

Brug for hjælp?

Kontakt os og få uforpligtende rådgivning.

Kontakt os

Er der uenighed om børnene?

Hvis I som forældre er uenige om, hvor barnet skal have bopæl, hvordan der skal være samvær, hvem der skal have forældremyndigheden, eller hvor meget der skal betales i børnebidrag, kan I starte en sag ved Familieretshuset.

Familieretshuset vil herefter undersøge sagen nærmere, og alt efter hvilken sagstype der er tale om, vil de enten selv træffe en afgørelse eller indbringe sagen for domstolene.

 

 

Sager om forældremyndighed

Forældreansvarsloven bestemmer, at et barns forældre som udgangspunkt har fælles forældremyndighed. Det betyder, at forældrene skal være enige om væsentlige beslutninger omhandlende barnet.

Som nogle eksempler kan nævnes:

 • Værgemål
 • Væsentlig medicinsk behandling og/eller indgreb
 • Skolevalg og videreuddannelse
 • Skolefritidsordning
 • Risikobetonet fritidsaktivitet
 • Flytning til udlandet
 • Navnevalg eller skift af navn
 • Religiøse forhold
 • Udstedelse af pas

Kan forældrene ikke enes herom, er der grundlag for at starte en sag om ophævelse af den fælles forældremyndighed.

Sager om forældremyndighed startes også ved Familieretshuset, som belyser sagen inden sagen overdrages til domstolene.

 

Sager om bopæl

Hvis I som forældre ikke bor sammen, skal der tages stilling til hos hvem af jer, barnet skal have bopæl.

Bopælsforælderen kan træffe en række overordnede beslutninger omhandlende barnet.

Her kan nævnes:

 • Den daglige omsorg
 • Daginstitution
 • Fritidsaktiviteter
 • Flytning indenlands
 • Skolepsykolog
 • Børnesagkyndig rådgivning

Fra den 01.04.2019 er det også blevet muligt at give barnet delt bopæl hos begge forældre. Det betyder, at begge forældre fortsat har samme indflydelse på de ovennævnte emner. I praksis kan barnet dog kun have folkeregisteradresse ét sted.

Hvis I er uenige om, hvor barnet skal bo, er der grundlag for at starte en bopælssag ved Familieretshuset.

Familieretshuset vil belyse sagen og afholde møde med jer, og hvis I ikke når til enighed undervejs, vil sagen blive overdraget til domstolene, som træffer en endelig afgørelse.

 

Sager om samvær

Et barn har ret til samvær med den forælder, barnet ikke bor hos.

I kan som forældre selv indgå aftaler om, hvilken samværsordning I ønsker. Vi anbefaler altid, at samværsaftaler nedfældes skriftligt, og at det angives meget præcist, hvornår og hvordan samværet skal gennemføres.

Hvis I er uenige om, hvornår og hvordan barnet skal have samvær med den forælder, som det ikke bor hos, er der grundlag for at starte en samværssag ved Familieretshuset.

Familieretshuset vil så belyse sagen og indkalde jer til et mæglingsmøde. Her vil Familieretshuset forsøge at få forældrene til at blive enige om en samværsaftale. En samværsaftale er lige så bindende som en dom, og der skal være sket væsentlige ændringer før, at en aftale eller afgørelse om samvær kan ændres.

Hvis ikke der indgås en aftale om samvær, og konfliktniveauet forældrene imellem er meget højt, vil Familieretshuset overdrage sagen til domstolene, som træffer en endelig afgørelse.

 

Sager om børnebidrag

Børnebidrag er et bidrag, som samværsforælderen betaler til bopælsforælderen, hvis ikke samværsforælderen på anden måde opfylder forsørgelsespligten over barnet. Typisk anses forsørgelsespligten for at være opfyldt, hvis der er tale om en 7-7 eller 8-6 samværsordning. 

Bidragets størrelse afhænger af flere ting - hovedsageligt bidragsyderens indtægtsniveau.

Hvis I ikke selv kan opnå enighed om bidragets størrelse, kan I anmode om, at Familieretshuset fastsætter det for jer.

 

Hvad kan du gøre, hvis dit barn ikke bliver udleveret som aftalt?

Hvis dit barn ikke bliver udleveret til aftalt eller fastsat samvær, eller barnet ikke bliver udleveret efter endt samvær, er det muligt at få domstolenes hjælp.

 

Hvornår bør du opsøge en advokat?

Vi anbefaler, at du rådfører dig med en advokat hurtigst muligt.
Selvom du først kan få dækket dine omkostninger til advokatbistand, når børnesagen indbringes for domstolene, er det godt givet ud at tage en advokat med på råd langt tidligere i processen.

Vi kan guide dig gennem det fremadrettede forløb, rådgive dig om, hvordan du stiller dig selv bedst muligt, forberede dig på mødet i Familieretshuset eller møde op sammen med dig, ligesom vi kan hjælpe dig med at få alle de væsentlige aspekter frem, inden du måske indgår en bindende aftale, eller der træffes en afgørelse.

Kontakt os sikkert, både som privatperson og virksomhed/myndighed.

Send os en sikker mail