Debitor

Underretning om indsamling af personoplysninger.

Efter databeskyttelsesforordningens artikel 14 skal vi give dig en række oplysninger, når vi modtager oplysninger om dig fra andre.

De oplysninger, vi skal give dig, er følgende:

 1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?
 2. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren
 3. Formålene med og retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger
 4. Kategorier af personoplysninger
 5. Modtagere eller kategorier af modtagere
 6. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer
 7. Hvor dine personoplysninger stammer fra
 8. Opbevaring af dine personoplysninger
 9. Automatiske afgørelser, herunder profilering
 10. Retten til at trække samtykke tilbage
 11. Dine rettigheder
 12. Klage til Datatilsynet

I det følgende finder du en uddybning i forhold til de oplysninger, vi skal give dig.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

I forbindelse med behandling af en inkassosag indsamler og behandler vi løbende personoplysninger om dig. Det samme gælder under eventuelle retssager der måtte udspringe af inkassosagen.

Advokathuset Funch & Nielsen P/S er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi modtager eller indsamler om dig.

Vore kontaktoplysninger er følgende:

Advokathuset Funch & Nielsen P/S
Resenvej 83, 7800 Skive
Cvr.nr. 37120669
Tlf. 33 33 71 33
Mail kontakt@advokathuset.dk

Oplysninger på dataansvarlig:

Navn: Advokat Jes Andersen
Mail: ja@advokathuset.dk
Ved brev: Resenvej 83, 7800 Skive, att. ”dataansvarlig”
Tlf. 69 60 72 85

 

Hvad er det for nogle oplysninger, og hvor får vi dem fra?

Fra vor klient, som du skylder penge (kreditor), modtager vi oplysninger om dit navn, adresse og om gældsforholdet. Derudover kan vi modtage oplysning om dit CPR-nummer, e-mail, telefonnr., andre kontaktdata, økonomiske, arbejdsmæssige, bolig, sociale, helbredsmæssige eller eventuelle strafferetlige forhold, hvis kreditor er bekendt dermed.

Tilsvarende oplysninger kan vi modtage fra andre, der har kendskab til dine personlige forhold. Det kan for eksempel være din eventuelle advokat eller andre, som repræsenterer dig.

Vi vil selv indhente oplysninger om dine økonomiske og personlige forhold fra offentligt tilgængelige kilder, herunder fra databaser og sociale medier på internettet.

Derudover kan du selv give os personoplysninger. Det kan ske skriftligt, under telefonsamtaler, eller under retsmøder i civilretten eller i fogedretten. Sådanne oplysninger vil blive registreret og anvendt i sagen. I fogedretten vil du have pligt til at besvare spørgsmål om dine økonomiske forhold. Udenfor retterne er det frivilligt, om du vil give os oplysninger om dig selv.

Vi vil selv løbende indhente oplysninger fra offentligt tilgængelige databaser om dine almindelige stamdata som navn og adresse.

 

Hvad bruger vi oplysninger til, og har vi lov til det?

Vi vil registrere og bruge personoplysninger om dig med det ene formål at opnå betaling af kreditors tilgodehavende. Om nødvendigt vil der blive foretaget udlæg i dine eventuelle værdifulde aktiver efter retsplejelovens regler, så de kan sælges på tvangsauktion eller på anden måde sikre kreditors fordring.

Vi vil dog kun registrere oplysninger om dine helbredsmæssige forhold eller andre særlige / følsomme personoplysninger, hvis det er nødvendigt for at fastlægge kravet eller gennemføre inddrivelsen, eller hvis det er oplysninger, som du selv har offentliggjort eller givet til os, til vores repræsentant eller til vores klient.

Vi indhenter oplysninger om dit CPR-nr. og dine almindelige stamdata med det ene formål at kunne identificere og lokalisere dig sikkert.

Vi anvender ikke personoplysninger om dig til automatiske afgørelser, herunder profilering.

Under sagens behandling kan det blive aktuelt at videregive personoplysninger om dig til:

 • Kreditor.
 • Domstolene.
 • Godkendte inkassokonsulenter.
 • Advokater eller andre, der måtte møde på vores vegne i civilretten, fogedretten eller skifteretten.
 • Vognmand, låsesmed eller andre håndværkere, der måtte blive antaget under en fogedsag.
 • Din evt. udlejer, SKAT eller andre, som skal orienteres om et eventuel udlæg i et tilgodehavende.
 • Auktionshus, der skal varetage tvangssalg af et eventuelt udlagt aktiv.
 • Kreditoplysningsbureauer.
 • Kommune
 • Panthavere / interesserede købere i forbindelse med tvangsauktioner.
 • Statstidende

Vor behandling af dine personoplysninger sker på baggrund af interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f og hjemmelsreglerne i artikel 9, stk. 2, litra e) og f). Den legitime interesse, der begrunder behandlingen, er kreditors interesse i at opnå betaling af sit tilgodehavende. Vi behøver ikke at indhente dit samtykke til behandlingen om dig med dette formål.

 

Hvor længe opbevarer vi personoplysninger om dig?

Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. Som hovedregel opbevarer vi personoplysninger i 5 år efter, at en inkassosag er endeligt afsluttet. Når vi skal fastlægge, hvor længe dine oplysninger vil blive opbevaret, vil vi lægge vægt på, om gælden er indfriet, om der er opstået uenighed vedrørende kravet eller sagsbehandlingen, og hvor længe vi risikerer at blive mødt med krav i anledning af sagens behandling.

 

Dine rettigheder og adgang til at klage:

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af disse rettigheder, skal du kontakte os. Det kan du bedst gøre med e-mail til: kontakt@advokathuset.dk eller med almindelig post til kontoret. Du kan også ringe til os på tlf. 97 52 27 22, men vi anbefaler, at du kontakter os skriftligt, så der ikke opstår misforståelser.

 

Ret til at se oplysninger (indsigtsret):

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

 

Ret til berigtigelse (rettelse):

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

 

Ret til sletning:

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

 

Ret til begrænsning af behandling:

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysninger – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

 

Ret til indsigelse:

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vor behandling af dine personoplysninger.

 

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet):

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt maskinlæsbart format samt at få overført dine personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

 

Klage til Datatilsynet:

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk