Tredjemand

Underretning om indsamling af personoplysninger.

Efter databeskyttelsesforordningens artikel 14 skal vi nemlig give dig en række oplysninger, når vi modtager oplysninger om dig fra andre.

De oplysninger, vi skal give dig, er følgende:

 1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?
 2. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren
 3. Formålene og retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger
 4. Kategorier af personoplysninger
 5. Modtagere eller kategorier af modtagere
 6. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer
 7. Hvor dine personoplysninger stammer fra
 8. Opbevaring af dine personoplysninger
 9. Automatiske afgørelser, herunder profilering
 10. Retten til at trække samtykke tilbage
 11. Dine rettigheder
 12. Klage til Datatilsynet


I det følgende finder du en uddybning i forhold til de oplysninger, vi skal give dig.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

I forbindelse med behandling af en sag indsamler og behandler vi løbende personoplysninger om dig.

Advokathuset Funch & Nielsen P/S er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi modtager eller indsamler om dig.

Vore kontaktoplysninger er følgende:

Advokathuset Funch & Nielsen P/S
Resenvej 83, 7800 Skive
Cvr.nr. 37120669
Tlf. 33 33 71 33
Mail kontakt@advokathuset.dk

Oplysninger på dataansvarlig:

Navn: Advokat Jes Andersen
Mail: ja@advokathuset.dk
Ved brev: Resenvej 83, 7800 Skive, att. ”dataansvarlig”
Tlf. 69 60 72 85

 

Hvad er det for nogle oplysninger, og hvor får vi dem fra?

I forbindelse med juridisk rådgivning for vores klient er vi kommet i besiddelse af dit navn og kontaktdata.

 

Hvad bruger vi oplysninger til, og har vi lov til det?

Vi vil registrere og bruge personoplysninger om dig med det ene formål at registrere dit tilgodehavende.

 

Formål:

Vores modtagelse og behandling af dine personoplysninger sker som følge af registrering af dit tilgodehavende.

Vores behandling af dine personoplysninger sker på baggrund af interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f og hjemmelsreglerne i artikel 9, stk. 2, litra e) og f). Vi behøver ikke at indhente dit samtykke til behandlingen om dig med dette formål.

 

Hvor længe opbevarer vi personoplysninger om dig?

Som hovedregel opbevarer vi personoplysninger i 10 år efter, at en rådgivningssag er endeligt afsluttet, hvilket er den frist, hvor Advokathuset Funch & Nielsen P/S kan risikere at blive mødt med krav i anledning af kontraktens opfyldelse.

Dine rettigheder og adgang til at klage:

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af disse rettigheder, skal du kontakte os. Det kan du bedst gøre med e-mail til: kontakt@advokathuset.dk eller med almindelig post til kontoret. Du kan også ringe til os på tlf. 97 52 27 22, men vi anbefaler, at du kontakter os skriftligt, så der ikke opstår misforståelser.

 

Ret til at se oplysninger (indsigtsret):

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

 

Ret til berigtigelse (rettelse):

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

 

Ret til sletning:

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

 

Ret til begrænsning af behandling:

Du har i visse tilfælde ret til at få behandling af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandler oplysninger – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

 

Ret til indsigelse:

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.

 

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet):

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt maskinlæsbart format samt at få overført dine personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

 

Klage til Datatilsynet:

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk