Værgemål

Træf de rette økonomiske og/eller personlige beslutninger på vegne af en anden

Oplever du, at det kan være svært at få lov til at hjælpe en pårørende med at varetage pågældendes personlige og økonomiske interesser? Så kan der måske være behov for, at der bliver etableret et værgemål.

Det kan f.eks. være i tilfælde, hvor en pårørende på grund af sit helbred ikke kan træffe beslutninger om økonomiske eller personlige forhold bl.a. i forbindelse med en flytning. I sådan et tilfælde er der derfor behov for, at andre træffer beslutningerne for dem.

Kontakt os og få gratis svar på de spørgsmål, du måtte have i relation hertil.

Brug for hjælp?

Kontakt os og få uforpligtende rådgivning. 

Kontakt os

Hvad er et værgemål?

Et værgemål er en juridisk hjælpeforanstaltning, som gør det muligt at varetage en anden persons personlige og/eller økonomiske forhold, når pågældende ikke selv er i stand til det.

Personer under 18 år, som ikke har indgået ægteskab, er automatisk under værgemål. Disse personer er umyndige og kan som udgangspunkt ikke forpligte sig økonomisk eller råde over egen formue.

Voksne kan også komme under værgemål, hvis de ikke er i stand til at varetage egne interesser på betryggende vis. Et almindeligt værgemål fratager dog ikke personen under værgemål sin retlige handleevne, og personen er stadig myndig.

 

Hvem kan komme under værgemål?

Værgemål kan etableres for personer, der lider af sindssygdom, svær demens, hæmmet psykisk udvikling eller anden form for alvorligt svækket helbred, som gør vedkommende ude af stand til selv at tage hånd om sine personlige og/eller økonomiske forhold. Det er desuden et krav, at der er et aktuelt behov for værgemålet. Der skal således være nogle nødvendige beslutninger eller handlinger, der ikke længere kan foretages, og hvor det ikke er muligt for pårørende og nærtstående at hjælpe.

Typisk ses det i forbindelse med:

  • Flytning, herunder hussalg og indgåelse af lejeaftale
  • Forvaltning af formue på mere end kr. 75.000,00
  • Tvivl om økonomisk udnyttelse, købermani og lignende
  • Kontakt til offentlige myndigheder, f.eks. ved klage over afslag på sociale ydelser og anmodning om aktindsigt
  • Uenighed blandt nærmeste pårørende


Omfanget af værgemålet

Et værgemål må aldrig være mere omfattende end højst nødvendigt, og det skal ophøre, hvis der ikke længere er behov for det.

Værgemålet kan omfatte økonomiske forhold, personlige forhold eller begge dele. Værgemålet kan også begrænses til dele af økonomien eller de personlige forhold, og det kan være tidsbegrænset. Eksempelvis kan værgemålet alene omfatte formuen, salg af fast ejendom eller de nødvendige personlige og økonomiske beslutninger i forbindelse med en planlagt flytning til plejehjem.

Hvis der efterfølgende sker noget, så der ikke længere er behov for, at værgemålet omfatter helt så meget, eller at der bliver behov for, at værgemålet omfatter endnu mere, skal værgemålet ændres.

Den, som er under værgemål, bevarer som udgangspunkt sin selvbestemmelsesret, og er normalt ikke umyndiggjort. Dog kan man i særlige tilfælde fratage personen den retlige handleevne og dermed umyndiggøre vedkommende helt eller delvist vedrørende økonomiske forhold. Det indebærer, at den værgede ikke kan indgå gyldige økonomiske aftaler, men også at vedkommende er beskyttet mod udnyttelse fra andre.

Det er dog meget sjældent, at der er behov for et værgemål, hvor vedkommende helt eller delvist får frataget sin retlige handleevne.

 

Særligt om samværgemål

Et samværgemål er en mindre indgribende værgemålsform, som kun kan omfatte økonomiske forhold, og som man kun kan søge for sig selv. Behovet for hjælp kan f.eks. skyldes uerfarenhed, svækket helbred eller lignende tilstand.

Et økonomisk samværgemål forudsætter, at personen fungerer så godt, at den pågældende kan samarbejde med sin samværge om økonomien.

Familieretshuset fører ikke tilsyn med samværgemål.

 

Ansøgning om iværksættelse af værgemål

Iværksættelse af værgemål kræver en ansøgning til Familieretshuset, som kan træffe afgørelse herom i sager, der ikke indbefatter fratagelse af den retlige handleevne. Ønskes der fratagelse af den retlige handleevne, er sagen så indgribende i den personlige frihed, at sagen altid skal behandles af domstolene.

Ansøgningen om iværksættelse, ændring og ophævelse af værgemål kan indsendes af den pågældende selv, ægtefællen, samleveren, børnene, forældrene eller andre blandt de nærmeste pårørende samt af eventuelle fremtidsfuldmægtige. Ansøgningen kan også fremsættes af kommunalbestyrelsen, regionsrådet, politidirektøren eller en allerede eksisterende værge.

Ansøgningen indsendes elektronisk via Familieretshusets hjemmeside, medmindre man er fritaget for digital post, hvorfor ansøgningen i stedet kan printes fra Familieretshusets hjemmeside og fremsendes med almindelig post.

Når ansøgningen er modtaget, vil den pågældende, som ansøgningen vedrører, blive underrettet, og Familieretshuset vil belyse sagen nærmere.

 

Hvor lang tid tager det at søge værgemål?

Tidshorisonten for Familieretshusets sagsbehandling er typisk 6-7 måneder.

 

Hvem kan udpeges som værge?

I de fleste tilfælde vil det være en pårørende, der bliver beskikket som værge.

Er der ingen pårørende, der kan, vil eller evner at påtage sig opgaven, vil Familieretshuset i stedet beskikke en professionel værge, som f.eks. kan være en advokat eller revisor.

 

Hvem får vederlag?

Det er kun professionelle værger, der får vederlag for deres arbejde. Vederlaget betales som udgangspunkt af den værgede selv, og beløbet fastsættes af Familieretshuset.

 

Værgens opgaver og pligter

Værgen skal varetage interesserne for den, der er under værgemål. Værgen handler på personens vegne i forhold til det, som værgemålet omfatter.

Ved et økonomisk værgemål skal værgen sørge for, at indtægter og formue anvendes til gavn for den, der er under værgemål.

Familieretshuset fører normalt tilsyn med værgen. Det betyder blandt andet, at nogle handlinger forudgående skal godkendes af Familieretshuset, og at værgen skal føre regnskab over sin administration af den værgedes indtægter.

 

Ønsker du at klage over Familieretshusets afgørelse om værgemål?

Familieretshuset afgørelse om etablering, ændring og ophævelse af værgemål kan indbringes for retten inden for 4 uger efter, at der er givet meddelelse om afgørelsen.

Kontakt os sikkert, både som privatperson og virksomhed/myndighed.

Læs mere