Generationsskifte

Planlæg dit generationsskifte i god tid og vær sikker på, at overdragelsen sker på fordelagtige vilkår

Som virksomhedsejer bør du i god tid beslutte, hvem der skal tage over og føre virksomheden videre, hvis du vil trække dig tilbage. Det kan gennemføres via et generationsskifte, som med god forberedelse øger sandsynligheden for, at du kommer gennem processen med et godt resultat.

Vil du vide, hvordan et generationsskifte gennemføres, kan du læse mere om virksomhedsoverdragelse.

Brug for hjælp?

Kontakt os og få uforpligtende rådgivning.

Kontakt os

Hvad er et generationsskifte?

Et generationsskifte finder sted, når en virksomhed eller et selskab overdrages til den næste i generationen. Det kan f.eks. være fra forælder til barn. Et generationsskifte sker derfor ofte inden for familien, men du kan også vælge overdrage din virksomhed til f.eks. en betroet medarbejder.

I den forbindelse opstår der ofte spørgsmål vedrørende, hvem der skal overtage virksomheden, hvad de skattemæssige konsekvenser af generationsskiftet er, og hvornår generationsskiftet skal ske.

 

Hvem skal overtage virksomheden og hvordan?

Med et generationsskifte er meningen, at virksomheden skal kunne drives videre af den næste generation i familien. Men hvis det ikke er muligt - eller du bare ikke ønsker det sådan, kan du også lade f.eks. andre familiemedlemmer eller en betroet medarbejder tage over. Så hvem skal du vælge?

Hvordan selve overdragelsen finder sted, kan have betydning for hvem, der kan overtage den. Som udgangspunkt er der 3 måder, hvorpå du kan overdrage din virksomhed:

1. Generationsskifte, mens du endnu er i live
2. Overdragelse til medarbejder
3. Særeje for børn

 

Generationsskifte, mens du er i live

Vælger du at overdrage virksomheden til et medlem af familien eller gennemføre et generationsskifte, mens du er i live, er der igen flere muligheder.

 

Generationsskifte til ægtefælle

Du kan overdrage din virksomhed til din ægtefælle uden, at du skal betale avanceskat.

Reglerne følger af Kildeskatteloven.

Kombinerer du det med en gave og/eller arveforskud, der er afgiftsfri, kan løsningen i visse tilfælde være god.

 

Generationsskifte til samlever, børn, børnebørn eller anden nær familie

Ved generationsskifte til samlever, børn, børnebørn eller anden nær familie er der en række valgmuligheder.

Vigtigst er valget af, hvordan du ønsker at få beskattet den fortjeneste, du vil få. Du kan vælge at afregne skatten i forbindelse med overdragelsen, eller du kan lade overtageren overtage skatteforpligtelsen. Det kaldes for en overdragelse med succession.

 

Overdragelse til medarbejder

Valget har indflydelse på overtagerens afskrivningsmuligheder, gaveafgiftens/boafgiftens størrelse og andre forhold. Løsningen kræver derfor en rådgiver, ligesom du som regel også bør indhente et bindende svar hos SKAT.

 

Generationsskifte af et kapitalselskab

Driver du din virksomhed i selskabsform, eller vælger du i forbindelse med et generationsskifte en langsigtet strategi ved at omdanne din virksomhed til et selskab, har du en lang række relevante valgmuligheder.

For eksempel kan du helt eller delvist overdrage kapitalandele til dine børn, sælge kapitalandele til et holdingselskab eller lave en A- og B-model. Laver du en A- og B-model, får du A-aktier med ret til at få udbytter udbetalt forlods til udligning af selskabets værdi, og dine børn får B-aktier, der først får udbytte, når den aftalte værdi på selskabet er betalt. Det er en populær model ved generationsskifter.

Du kan dog også vælge at spalte kapitalselskabet (fission) og samtidig dele aktiviteterne mellem dit og børnenes selskab, du kan lave en forudgående skattefri aktieombytning for at få et holdingselskab, eller du kan udlodde mest muligt til dit holdingselskab, så driftsselskabet bliver billigere at overtage mm.

I visse tilfælde skal du opfylde særlige betingelser. Det kan være en tilladelse fra SKAT, som ofte vil knytte betingelser til tilladelsen - herunder at kapitalandelene ikke må videresælges i en 3-årig periode. Bl.a. derfor er det også godt at tage fat på et generationsskifte i god tid.

 

Særeje for børnene

Kombinerer du generationsskiftet med en særejegave på 50.000 kr. til brug for stiftelse af børnenes holdingselskab, sikrer du samtidig, at virksomheden bliver særeje for dem. Derfor skal den ikke deles med deres ægtefælle i tilfælde af skilsmisse.

 

Almindelig virksomhedsoverdragelse mod vederlag

Almindelig virksomhedsoverdragelse kan ske til hvem som helst. Og du beskattes af den sum, som betales for din virksomhed.

Overdragelsen kan dog kun ske, hvis købesummen svarer til handelsværdien, som er virksomhedens reelle værdi. Denne pris kan i visse tilfælde være så høj, at den nye generation ikke er i stand til at betale den, hvorfor mange forsøger at overdrage virksomheden til en lavere pris.

En sådan handel vil dog blive underkendt af SKAT, og derfor anvendes metoden kun, hvis de to andre metoder ikke er mulige.

Selve overdragelsen kan dog ikke ske uden betaling, hvorfor du ikke kan overdrage virksomheden til et fordelagtigt beløb. Dog har du mulighed for at hjælpe med finansieringen gennem et familielån, så den næste generation slipper for at skulle betale renter.

 

Overdragelse med skattemæssig succession som gave

Hvis du har mulighed for det, kan du vælge at overdrage virksomheden som hel eller delvis gave til personer inden for den nærmeste familie.

Når virksomheden overdrages som hel gave, sker der ingen beskatning, da du ikke modtager noget beløb. Det er derfor den mest fordelagtige metode - også for modtageren, som kun skal betale gaveafgift af handelsværdien. Gaveafgiften er på 15%.


Hvornår kan et generationsskifte ske?

Et generationsskifte kan ske, mens du er i live eller efter din død.
Det vil dog næsten altid være en fordel at begynde i god tid (og altså mens du er i live) – og gerne 3-5 år inden, generationsskiftet skal være fuldt gennemført.

Årene kan bruges til gradvist at overdrage virksomhedens aktiver og til at lære virksomhedens nye ejer op, hvilket også er en fordel for virksomhedens kunder, der oplever en glidende overdragelse. Du hjælper desuden dig selv og din familie ved at planlægge et generationsskifte nu. Hvis du skulle blive ramt af pludselig sygdom, ulykke eller død, vil det nemlig være en lettelse for dine efterladte, at der på forhånd er udtænkt en plan for, hvad der skal ske med virksomheden.

Skulle du gå bort, inden et generationsskifte er gennemført, kan juridiske dokumenter såsom ejeraftaler, testamenter og ægtepagter have betydning for, hvem der arver virksomheden. Hvis du ønsker, at en bestemt person skal arve din virksomhed, skal du oprette et testamente, hvor du indskriver personen som arving til virksomheden – det kan vi hjælpe dig med.


Hvilken ejerstruktur skal virksomheden have?

Når du skal overdrage en virksomhed til en ny generation, er det som hovedregel en rigtig god idé at drive virksomheden i selskabsform, og at begge generationer opretter et holdingselskab. Det betyder i praksis, at det er holdingselskaberne, der handler med driftsselskabets anparter eller aktier.

Fordelen ved denne struktur er, at et holdingselskab som udgangspunkt ikke bliver beskattet ved salget, som det ellers er tilfældet ved et personligt salg.

Vi kan hjælpe dig med at oprette et holdingselskab og sikre, at alle regler overholdes.

Kontakt os sikkert, både som privatperson og virksomhed/myndighed.

Send os en sikker mail