Tvangsfjernelse

Få styr på dine rettigheder som forælder under en tvangsfjernelse.

En tvangsfjernelse kan opstå, når kommunen træffer afgørelse om, at et barn skal fjernes fra hjemmet mod forældrenes vilje. Det er derfor en af de mest indgribende foranstaltninger, du kan blive udsat for, og derfor har du som forælder og barn over 12 år en række rettigheder.

Du har f.eks. ret til gratis advokathjælp.

 

Brug for hjælp?

Kontakt os og få uforpligtende rådgivning. 

Kontakt os

Hvad er en frivillig anbringelse uden for hjemmet?

Hvis du selv samtykker til anbringelsen – enten som forælder eller som barn over 15 år – er der ikke tale om en tvangsfjernelse, og du får derfor ikke de rettigheder, der er forbundet hermed.

Du skal derfor nøje overveje et samtykke, da det får store konsekvenser for, hvilken hjælp og rådgivning du vil få adgang til. Og på længere sigt skal det også være den rigtige beslutning for dig og din familie.

Du skal også være bevidst om, at det er vanskeligt at få et barn hjem igen efter en anbringelse uden for hjemmet – uanset om du har samtykket til det eller ej.

Hvis du på et senere tidspunkt trækker dit samtykke tilbage, skal kommunen tage stilling til, om de vil hjemgive barnet, eller om de vil indstille til en tvangsfjernelse.

Det har kommunen 6 måneder til at gøre, og i den periode vil barnet fortsat blive boende på anbringelsesstedet.


Hvornår fjerner man et barn?

Det er noget, der er bestemt i den relevante lovgivning. Reglerne om tvangsfjernelse fremgår af Serviceloven.

Ifølge Servicelovens § 58, stk. 1. står der, at det er en betingelse for, at der kan ske tvangsfjernelse, at der er en åbenbar risiko for, at barnets sundhed eller udvikling lider alvorlig skade på grund af enten:

  • Utilstrækkelig omsorg for eller behandling af barnet
  • Vold eller andre alvorlige overgreb
  • Misbrugsproblemer, kriminel adfærd eller andre svære sociale vanskeligheder hos barnet
  • Andre adfærds- eller tilpasningsproblemer hos barnet

Din advokat hjælper selvfølgelig med at finde ud af, om betingelserne er opfyldte.

 

En tvangsfjernelse skal altid være den sidste udvej

Når kommunen indstiller til en tvangsfjernelse, skal det være den sidste udvej for at sikre, at barnets sundhed eller udvikling ikke lider alvorlig skade. Det betyder, at kommunen forinden, de indstiller til tvangsfjernelsen, skal have udtømt alle andre hjælpeforanstaltninger (f.eks. praktisk eller pædagogisk støtte, familiebehandling, aflastning og lignende tiltag), og kommunen skal have konkluderet, at problemerne ikke kan løses under barnets fortsatte ophold i hjemmet.

Som led i sagens behandling hjælper din advokat med at belyse, om en tvangsfjernelse reelt er den sidste udvej eller ej.

 

Tvangsfjernelse af børn i praksis – sagens forløb

Efter at have konkluderet, at barnets sundhed og udvikling ikke kan sikres under barnets fortsatte ophold i hjemmet, indstiller kommunen til, at Børn- og Ungeudvalget skal træffe afgørelse om, at barnet skal fjernes fra hjemmet uden forældrenes samtykke.

Herefter afholdes der et møde i Børn- og Ungeudvalget, hvor forældre og børn over 12 år med hjælp fra deres advokat har mulighed for at give deres mening til kende om kommunens indstilling, inden Børn- og Ungeudvalget træffer en afgørelse.

Afgørelsen falder samme dag, som sagen behandles i Børn- og Ungeudvalget, og hvis Børn- og Ungeudvalget er enige i kommunens indstilling, vil barnet blive tvangsfjernet fra hjemmet i løbet af 24 timer.

Du har herefter 4 uger til at påklage Børn- og Ungeudvalgets afgørelse til Ankestyrelsen, som vil genbehandle sagen og se på den med friske øjne.

Også i Ankestyrelsen afholdes der et møde, hvor forældre og børn over 12 år med hjælp fra deres advokat har mulighed for at give deres mening til kende, inden der træffes en ny afgørelse i sagen.

Fastholdes afgørelsen, kan du som en sidste mulighed vælge at indbringe sagen for domstolene.

Under hele sagsforløbet fra behandling i Børn- og Ungeudvalget til endelig dom i retten har du krav på gratis advokatbistand.

 

Hvor ofte genbehandles sager om tvangsfjernelse?

Når den endelige afgørelse om tvangsfjernelse er truffet, vil der samtidig blive truffet afgørelse om, hvornår sagen skal genbehandles. Det vil typisk ske i løbet af 1, 2 eller 3 år - afhængig af sagens karakter.

Også under genbehandlingerne har du krav på gratis advokatbistand.

I visse tilfælde kan der være tale om en videreført anbringelse, hvor der ikke er fastsat nogen genbehandlingsfrist. Det vil sige, at anbringelsen fortsætter på ubestemt tid, og at der kun vil ske genbehandling af anbringelsessagen, hvis det som følge af væsentlige forandringer er nødvendigt for at sikre barnets fortsatte tryghed.

Bemærk, at videreførte anbringelser er kun aktuelle i sager, hvor barnet allerede har en stærk og langvarig tilknytning til anbringelsesstedet. Det er derfor ikke aktuelt ved førstegangs anbringelser.

 

Din kontakt med barnet under tvangsfjernelsen

Kommunen har pligt til at sørge for, at kontakten mellem forælder og barn holdes ved lige i den periode, hvor barnet er tvangsfjernet fra hjemmet.

Hvis kommunen finder kontakten problematisk af hensyn til barnets sundhed og udvikling, kan de indstille til, at Børn- og Ungeudvalget træffer afgørelse om overvåget samvær, afbrudt samvær, anonymisering af opholdssted og kontrol af brev-, mail- og telefonkontakt.

Også ved sådanne sager i Børn- og Unge udvalget har du krav på gratis advokatbistand.

 

Hvornår kommer barnet hjem at bo igen?

Du kan altid anmode om hjemgivelse af dit tvangsfjernede barn, hvis vilkårene, som forårsagede tvangsfjernelsen, har ændret sig markant.

Ved fremsættelse af en sådan anmodning skal kommunen tage stilling til, om de vil medvirke til hjemgivelsen eller ej. Hvis de ikke vil det, skal de indbringe din anmodning om hjemgivelse for Børn- og Ungeudvalget, som herefter afgør sagen.

Ønsker du at anmode om hjemgivelse på grund af væsentligt ændrede forhold, er du altid velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak.

Når barnet hjemgives, er det muligt at få støtte fra kommunen til at gennemføre forandringen bedst muligt.


Gratis advokathjælp – du vælger selv din advokat

Både forældre og børn over 12 år har krav på gratis advokatbistand i sager om tvangsfjernelser. Det gælder både til sagens behandling i Børn- og Ungeudvalget, i Ankestyrelsen og ved domstolene. Udgifterne til advokaten betales af kommunen.

Det er vigtigt, at du finder en advokat, som har speciale i emnet, og som du har tillid til kan varetage dine interesser bedst muligt. Din advokat skal kunne tale din sag i de forskellige instanser, påse at dine rettigheder bliver overholdt og vejlede dig om sagens forløb og dine klagemuligheder, hvis det ikke lykkes at afværge tvangsfjernelsen.

Hos Advokathuset Funch & Nielsen har vi stor erfaring med at repræsentere både forælder og barn i alle situationer, og vi påtager os sager i hele landet.

Så snart vi har modtaget sagens akter, afholder vi et møde, hvor vi taler om jeres konkrete situation - hvilke muligheder der er for at undgå tvangsfjernelsen, hvilke rettigheder I har i forbindelse med sagen, og hvordan kan I forvente, at sagen forløber?

Kontakt os sikkert, både som privatperson og virksomhed/myndighed.

Send os en sikker mail