Ansættelsesret som lønmodtager

Som lønmodtager er det vigtigt, at du kender til dine rettigheder

Vilkårene i dit ansættelsesforhold er først og fremmest reguleret i din ansættelseskontrakt.

Herudover er der også en lang række krav, som din arbejdsgiver skal opfylde og overholde i forhold til dit ansættelsesforhold.
Her kan nævnes:
  • Ansættelsesbevisloven
  • Ferieloven
  • Arbejdsmiljøloven
  • Ligebehandlings- og Forskelsbehandlingsloven.

Alt efter din stillingsbeskrivelse kan dit ansættelsesforhold også være omfattet af:
  • Funktionærloven
  • Arbejdstidsdirektivet
  • Mv.

Hvis ikke din stilling gør dig omfattet af Funktionærloven, kan du og din arbejdsgiver aftale, at du er omfattet af den. Og endeligt kan du også være omfattet af en overenskomst, som vil regulere dine ansættelsesvilkår.

Det er derfor afgørende, at du kender de regler, som gælder for lige præcis din ansættelse, hvis du ender i en situation, hvor der opstår uenigheder med din arbejdsgiver vedr. f.eks. ansættelsesvilkår og løn eller er blevet opsagt eller bortvist.

Er du i tvivl om, hvilke regler der gælder for dig, er du meget velkommen til at kontakte en af vores erfarne advokater med speciale indenfor ansættelsesret.

Brug for hjælp?

Kontakt os og få uforpligtende rådgivning.

Kontakt os

Ansættelseskontrakten

Din ansættelseskontrakt er det vigtigste dokument ift., hvad der gælder for din ansættelse, da du heri bør kunne få information om, hvilke regler der beskytter dig som lønmodtager. I Ansættelsesbevisloven gælder nemlig en række krav til, hvad din kontrakt skal give dig af centrale oplysninger.

Din ansættelseskontrakt skal som minimum give dig følgende informationer:

 • Arbejdsgiverens og dit navn og adresse
 • Arbejdsstedets beliggenhed eller i mangel af et fast arbejdssted et sted, hvor arbejdet hovedsagelig udføres
 • Beskrivelse af arbejdet eller angivelse af din titel, rang, stilling eller jobkategori
 • Ansættelsesforholdets begyndelsestidspunkt
 • Ansættelsesforholdets forventede varighed, medmindre der ikke er tale om en tidsubestemt ansættelse
 • Dine rettigheder med hensyn til betalt ferie. Herunder om der udbetales løn under ferie
 • Varigheden af dit og arbejdsgiverens opsigelsesvarsler eller reglerne herom
 • Den gældende eller aftalte løn, som du har ret til ved ansættelsesforholdets påbegyndelse samt tillæg og andre løndele, der ikke er indeholdt heri f.eks. pensionsbidrag og eventuel kost og logi, samt udbetalingstidspunkt.
 • Den normale daglige eller ugentlige arbejdstid
 • Angivelse af hvilke kollektive overenskomster eller aftaler der regulerer arbejdsforholdet. Hvis der er tale om overenskomster eller aftaler indgået af parter uden for virksomheden, skal det endvidere oplyses, hvem disse parter er

Hvis ikke din arbejdsgiver har givet dig alle nødvendige oplysninger, vil din ansættelseskontrakt anses som værende mangelfuld. Og i visse tilfælde kan du være berettiget til en økonomisk godtgørelse pga. manglerne.

Størrelsen af en sådan godtgørelse kan variere meget.

Har det været undskyldeligt, og har du ikke har været påført en risiko ved, at din ansættelseskontrakt var mangelfuld, vil en godtgørelse maksimalt være på kr. 1.000. Under særligt skærpende omstændigheder vil en godtgørelse dog kunne fastsættes på et beløb, som svarer til helt op til 20 ugers løn.

 

Det er vigtigt at vide, om du er funktionær eller ej

Først og fremmest er det vigtigt for dig at vide, om du er ansat som funktionær eller ej, da du som funktionær har en væsentlig større beskyttelse under din ansættelse, end hvis du ikke er funktionær.

Som funktionær vil du f.eks. have krav på fuld løn under ferie og sygdom, et lovbestemt opsigelsesvarsel og mulighed for godtgørelse ved usaglig opsigelse efter 1 års ansættelse.

 

Men hvornår er du funktionær?

Hvis du arbejder indenfor køb, salg, kontorarbejde eller lagerekspedition, vil du typisk være ansat som funktionær.

Du vil også være beskyttet af Funktionærloven, hvis dit arbejde kræver en teknisk eller klinisk viden og ikke er håndværks- eller fabriksarbejde. Tandplejere og klinikassistenter er derfor ofte funktionærer.

Hvis du har blandede arbejdsopgaver, vil du tit også blive betragtet som funktionær, hvis du i mere end halvdelen af din arbejdstid arbejder indenfor:

 • Kontorarbejde
 • Køb eller salg
 • Lagerekspedition
 • Teknisk eller klinisk bistandsydelse
 • Arbejdsledelse

Sidst men ikke mindst skal du også under din ansættelse være i et tjenesteforhold, hvilket betyder, at du er forpligtet til at følge instruktionerne fra din arbejdsgiver. Derfor vil f.eks. en direktør ikke være beskyttet af Funktionærloven.

Hvis din ansættelse ikke medfører, at du er funktionær, vil det stadig være muligt at aftale i din ansættelseskontrakt, at du følger Funktionærlovens regler.

Er du usikker på, om du er funktionær eller ej, er det vigtigt, at du kontakter en advokat med speciale indenfor ansættelsesret og personalejura. Vi har en række advokater med den nødvendige erfaring til at hjælpe dig med at få klarhed over dine rettigheder.

 

Hvad skal du gøre, hvis du er blevet opsagt som funktionær?

I det tilfælde at du bliver opsagt af din arbejdsgiver, har du som funktionær krav på at få en begrundelse for opsigelsen. Det er samtidig et krav, at begrundelsen er saglig og hviler på enten dine eller arbejdsgiverens forhold.

Hvis opsigelsen er usaglig, og du har været ansat i mindst 1 år, har du mulighed for at rejse et krav om godtgørelse efter Funktionærloven. Godtgørelsen kan variere fra 1-3 måneders løn alt efter opsigelsens grovhed, og hvor længe du har været ansat.

Hvorvidt din opsigelse er usaglig afhænger af en konkret vurdering. Her er der en lang række momenter, vi kan hjælpe dig med at vurdere. Herunder om opsigelsen er sket berettiget pga. f.eks. nedskæringer, adfærd eller manglende arbejdsindsats.

I den forbindelse er det også vigtigt at undersøge, om der forinden opsigelsen er givet en berettiget advarsel, samt om advarslen stadig er gyldig, eller om arbejdsgiveren har givet anledning til, at der er opstået en tvist.

Det ligger dog helt fast, at du ikke må opsiges pga. religiøse og politiske overbevisninger eller graviditet og køn. Hvis det er tilfældet kan der være mulighed for en væsentlig højere godtgørelse.

 

Kan du opsiges som funktionær, når du er syg?

Din arbejdsgiver kan godt opsige dig under sygdom, men der gælder fortsat en række krav, før det kan ske.

Du skal bl.a. været sygemeldt i længere tid uden udsigt til, at du genoptager dit arbejde indenfor den nærmeste fremtid. Og dit fravær skal have betydning for driften af din arbejdsgivers virksomhed.

Du kan også opsiges, hvis der i din ansættelseskontrakt er aftalt, at Funktionærlovens såkaldte 120-dages regel finder anvendelse.

Din arbejdsgiver kan kun bruge 120-dages reglen overfor dig, hvis:

 • Det fremgår specifikt af din ansættelseskontrakt
 • Du har modtaget løn i 120 dage, mens du har været sygemeldt
 • Du har haft 120 sygedage i en sammenhængende periode over de seneste 12 måneder
 • Din arbejdsgiver opsiger dig umiddelbart efter, de 120 dage er udløbet
 • Du opsiges, mens du fortsat er sygemeldt. Hvis din sygdom ophører, og du genoptager arbejdet efter 120 sygedage, kan du først opsiges næste gang, du sygemeldes (hvis det sker indenfor den samme 12 måneders periode)

Selve beregningen af 120-dages reglen kan være kompleks - især hvis du har været deltidssygemeldt.

Vi kan være behjælpelige med den endelige beregning, som kan være afgørende for, om opsigelsen er berettiget eller ej.

 

Så langt er dit opsigelsesvarsel som funktionær

Som funktionær afhænger dit opsigelsesvarsel ifølge Funktionærloven af, hvor længe du har været ansat.

Hvis du har være ansat i:

 • Mindre end 6 måneder, har du 1 måneds opsigelse (opsigelsen skal være modtaget inden udløbet af den 5. ansættelsesmåned)
 • 6 måneder til 3 år, har du 3 måneders opsigelse (opsigelsen skal være modtaget inden udløbet af 2 år og 9 måneders ansættelse)
 • 3 til 6 år, har du 4 måneders opsigelse (opsigelsen skal være modtaget inden udløbet af 5 år og 8 måneders ansættelse)
 • 6 til 9 år, har du 5 måneders opsigelse (opsigelsen skal være modtaget inden udløbet af 8 år og 7 måneders ansættelse)
 • Over 9 år, har du 6 måneders opsigelse

 

Hvad skal du gøre, hvis du er blevet opsagt og ikke er funktionær?

Du bør som almindelig ansat altid gennemgå din ansættelseskontrakt og eventuelle overenskomst og undersøge, om det er aftalt, at dit ansættelsesforhold er omfattet af Funktionærlovens regler eller overenskomst.

Er du ikke beskyttet af hverken Funktionærloven, overenskomst eller andre særlige aftalte vilkår i ansættelseskontrakten, vil du kun være berettiget løn i det aftalte opsigelsesvarsel i henhold til din ansættelseskontrakt. Og det er uden mulighed for at rejse krav om godtgørelse ved opsigelsen - også selvom opsigelsen måtte være uberettiget.

For ikke-funktionærer gælder det dog også, at du aldrig må blive opsagt pga. religiøse og politiske overbevisninger eller graviditet og køn. Hvis det er tilfældet, kan der være mulighed for en væsentlig godtgørelse.

 

Så langt er dit opsigelsesvarsel hvis du ikke er funktionær

Som almindelig ansat afhænger dit opsigelsesvarsel udelukkende af din ansættelseskontrakt eller overenskomst, hvis du er omfattet af en sådan.

Både dit opsigelsesvarsel og din eventuelle overenskomst skal fremgå af din ansættelseskontrakt.

Kontakt os sikkert, både som privatperson og virksomhed/myndighed.

Send os en sikker mail