Ny lejelov træder i kraft den 1. juli 2022

Lejelovgivningen kan godt være lidt af en jungle at finde rundt i. Dette skyldes bl.a. at lejelovgivningen efterhånden er blevet ændret og justeret i flere gange, og det ikke altid har været på den mest håndterbar og enkle måde.

Ny lejelov træder i kraft den 1. juli 2022

Den. 1 marts 2022 vedtog et flertal i Folketinget, en ny ændring af Lejeloven som træder i kraft den 1. juli 2022.

Hvad er formålet med den nye lejelov?

Hovedformålet med den nye Lejelov er at skabe et bedre overblik og en lovregulering af området, som er nemmere at forstå. Derfor er den nye lejelov en sammenskrivning af Lejeloven og Boligreguleringsloven, som tidligere har reguleret lejeforhold vedrørende boliger. Lejeloven skal derudover kun indeholde regler, som vedhører det direkte lejeforhold mellem lejer og udlejer, mens de myndighedsrelaterede regler, som tidligere var i Boligreguleringsloven, nu vil blive samlet i en ny ”lov om boligforhold”, som ligeledes træder i kraft den 1. juli 2022.

Hvad vil den nye lejelov betyde for dig som lejer eller udlejer?

Selvom den nye lejelov i høj grad er en teknisk sammenskrivning med sproglige og strukturelle ændringer, så er der også foretaget ændringer i selve indholdet, som kan få praktisk for lejer og udlejer. Ændringerne vil bl.a. medføre et større praktisk arbejde for udlejerne, som skal implementere den nye lov de relevante steder, og sætte sig ind i, hvor de enkelte bestemmelser nu er placeret i Lejeloven. Herudover vil der med den nye lejelov også følge en opdateret standardlejekontrakt, også kaldet en typeformular. Den nuværende typeformular A9, vil derfor blive opdateret og erstattet med den nye typeformular A10, som skal benyttes ved lejeaftaler indgået den 1. juli 2022 eller senere. Den nye typeformular vil, ligesom den gamle, kunne anvendes i lejeaftaler om beboelseslejemål, herunder lejeaftaler om lejligheder, huse, rækkehuse, værelser, blandede lejemål og fremleje. 

Nedenfor vil vi guide dig igennem nogle af de væsentligste ændringer, du som lejer eller udlejer skal være opmærksom på.

Fremlejeforhold – en forbedret retssikkerhed for fremlejetager

  • Retssikkerheden for lejere i et fremlejeforhold bliver forbedret. Det gør den bl.a. ved, at den forudbetalte leje, ikke kan overstige et beløb svarende til den leje, der skal betales, fra lejer opsiger lejeaftalen, til lejeforholdet ophører. 
  • Som noget nyt skal den der fremlejer, inden 6 uger fra fremlejeforholdets ophør, have foretaget afregning af depositum og forudbetalt leje over for fremlejetager. 
  • Det bliver ligeledes muligt for udlejer at opsige en lejer, der gentagne gange misligholder sine forpligtelser over for en fremlejetager.

Depositum og forudbetalt leje

  • I den nye Lejelov fremgår det nu direkte, at udlejer, hvis husleje nedsættes, skal nedsætte depositum og forudbetalt leje tilsvarende. Dvs. at der skal ske en tilbagebetaling til lejer på tidspunktet, hvor nedsættelsen sker.

Forbedrede lejemål § 19

  • Det er nu blevet mere klart, hvad der ligger i udlejers ret til at foretage ændringer og forbedringer i lejemålet. Dog skal det bemærkes, at alle dele af lejemålet skal fremstå moderniseret før reglerne om lejefastsættelse af gennemgribende forberede lejemål kan komme i spil.

Vedligeholdelse § 111

  • Vedligeholdelsesbegrebet er nu blevet præcisereret og gjort mere let læseligt i den nye Lejelov, da begrebet indtil har været for uklart.

Fri lejefastsættelse § 54

  • Begrebet ”fri lejefastsættelse” er nu fastslået i loven, og det er angivet, hvilke lejeforhold der omfattes.

Tilbudspligt § 199

  • Salg af et ejendomsselskab, der ikke ejer andre aktiver end den tilbudspligtige ejendom, udløser ikke længere tilbudspligt. Dette er i udgangspunktet en regelforenkling, men forståelsen og anvendelsen af reglen har indtil nu været behæftet med usikkerhed.

Vil du vide mere?

Selv efter sammenskrivningen af lejeloven er det fortsat et område, der er svært tilgængelig med mange problemstillinger, som kommer bag på mange.

Har du brug for rådgivning omkring den nye Lejelov, anbefaler vi dig at søge rådgivning hos en advokat. Vi har hos Advokathuset Funch & Nielsen en række advokater, der har særlig indsigt i lejelovgivningen, som du er velkommen til at kontakte med tvivlsspørgsmål.

Har du nogle spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os.

Kontakt os sikkert, både som privatperson og virksomhed/myndighed.

 

Kontakt os